DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

DECRET 17/2024, de 30 de gener, del Consell, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana corresponent a l’exercici 2023. [2024/818]

ACORD de 15 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica en farmàcia (abans auxiliar de farmàcia) d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació obtinguda. [2024/633]

ACORD de 15 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnica o tècnic especialistes en radiodiagnòstic, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació obtinguda.  [2024/641]

ACORD de 23 de gener de 2024, de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d’infermers o infermeres inspectors o inspectores de serveis sanitaris de l’Administració de la Generalitat (A2-S04), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2024/646]

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme amb l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs-oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), funcionàries i funcionaris d’administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació definitiva obtinguda en el procés selectiu. [2024/648]

ACORD de 25 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de farmacèutic o farmacèutica d’àrea de salut, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2024/770]

ACORD de 26 de desembre de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de metge o metgessa de la Unitat d’Hospitalització a Domicili, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició per l’ordre de puntuació total aconseguida. [2024/772]

ACORD de 5 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de metge o metgessa de conductes addictives, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida. [2024/773]

ACORD de 15 de gener de 2024, de la comissió de selecció de la convocatòria 25/22, del procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir una plaça de subaltern o subalterna prevista en la Resolució de 15 de setembre de 2022, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual es fa pública l’oferta d’ocupació pública de la institució per a l’any 2022. [2024/785]

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 98/2023, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d’Administració especial, del cos C1-05, especialistes en l’administració del medi ambient C1-05, de l’Administració de la Generalitat. [2024/887]

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la directora de l’Institut Valencià d’Art Modern per suplència (Resolució de 06.07.2023) per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM núm. 100 Tècnic/a d’activitats amb classificació A20 E038 corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, Convocatòria 14/2021. [2024/746]

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2024, del síndic major, per la qual s’ordena publicar l’Acord del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, del dia 17 de gener de 2024, pel qual es convoca concurs específic per a la provisió del lloc de treball número 112, analista de dades, subgrup A2, de la relació de llocs de treball de la institució. (Convocatòria P01/2024). [2024/554]

Anunci de les bases i la convocatòria per a proveir en propietat tres places d’agent de la Policia Local de Casinos, mitjançant consolidació d’ocupació temporal. [2024/211]

Anunci de les bases de la convocatòria referents al procés selectiu per a la cobertura en propietat de dues places d’inspector o inspectota de Policia Local, una per torn lliure i l’altra per promoció interna ordinària. [2024/398]

Edicte de convocatòria per a la provisió temporal, mitjançant comissió de servicis, del lloc de dirección del Servici de Promoció Econòmica i Projectes Estratègics. [2024/570]

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte laboral, una plaça de personal investigador en formació per a col·laborar amb les tasques investigadores del grup d’investigació Fotoquímica i Electroquímica de Semiconductors de l’Institut Universitari d’Electroquímica. Referència: I-PI 10-24. [2024/855]

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/637]

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: HPC&A (High Performance Computing & Architectures). [2024/762]

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: BE (Biomecànica i Ergonomia). [2024/763]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, i l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic o tècnica superior en l’àrea de cooperació al desenvolupament, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/1). [2024/703]

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i l’òrgan tècnic de selecció de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector d’administració especial, categoria d’operador/a en l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, pel sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/7). [2024/704]

RESOLUCIÓ de 23 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, el òrgan tècnic de selecció, la data, l’hora i el lloc del primer exercici, de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria d’assessor lingüístic en l’àrea de normalització lingüística, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/6). [2024/706]