DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 154/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/609]

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 155/18, torn de promoció interna pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/611]

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos de serveis auxiliars, escala auxiliar de cuina, C2-03-02, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/749]

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la comissió de valoració del concurs general número 51/2023, per a la provisió de llocs de treball de direcció i de nivell 24, de naturalesa funcionarial, de l’administració general, dels cossos A1-01 superior d’administració, i A2-01 de gestió, de l’Administració de la Generalitat.  [2024/752]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 27/2024. [2024/800]

RESOLUCIÓ d’11 de gener de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 98/2023, per a la provisió de llocs de treball de direcció, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, del cos C1-05 especialistes en l’administració del medi ambient C1-05 de l’Administració de la Generalitat. [2024/753]

Anunci de l’oferta d’ocupació pública per a 2023 (OOP 23). [2024/458]

Anunci de les bases i convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça de monitor o monitora coordinadors d’esports mitjançant el sistema de concurs oposició pel torn lliure i formació de borsa de treball. [2024/560]

Anunci de la convocatòria i bases reguladores que han de regir la selecció d’una plaça d’agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL) vacant en la plantilla de personal laboral per concurs lliure, torn estabilització ocupació temporal. [2024/415]

Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat com a personal laboral fix discontinu de dos places de monitor o monitora de joventut (subgrup C2) mitjançant el sistema de concurs per torn lliure. [2024/558]

Anunci sobre rectificació de l’oferta pública d’ocupació per a l’estabilització d’ocupació temporal de 2022. [2024/592]

RESOLUCIÓ número 57/2024, de 16 de gener, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 25, secretària o secretari de Direcció, i s’aproven les bases que regixen la convocatòria. Convocatòria LD 2/2024. [2024/456]

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador o investigadora júnior per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Anàlisi de paisatges productius romans: cultura material i aplicacions de patrimoni virtual». Referència: I-PI 03-24. [2024/541]

RESOLUCIÓ de 22 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca a concurs una plaça de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. [2024/562]

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2024/499]

RESOLUCIÓ de 18 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca..  [2024/535]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar de biblioteques, amb denominació especialista de Biblioteca. Referència 22/195866. [2024/682]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup c, subgrup c2, escala auxiliar de biblioteques, amb denominació especialista de biblioteca, referència 22/195870. [2024/694]

RESOLUCIÓ de 24 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar de biblioteques, amb denominació especialista de Biblioteca. Referència 22/195876. [2024/698]

Anunci de les bases específiques que regiran en la convocatoria, pel sistema concurs oposició, per a la cobertura de places d’operador o operadora de comunicacions. [2024/68]

Anunci de les bases específiques que regiran en la convocatòria per mitjà del sistema concurs oposició per a la cobertura de places de sergent o sergenta. [2024/72]

Anunci de les bases específiques que regiran en la convocatòria a través del sistema concurs oposició per a la cobertura de places de sotsoficial. [2024/76]