DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, de la sotssecretària de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es proveïxen, pel sistema de lliure designació, les vacants anunciades en la convocatòria número 102/2023, de 14 de desembre. [2024/1117]

ACORD de 30 de gener de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica de la funció administrativa, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació obtinguda. [2024/972]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del President del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, per la qual s’eleven a definitives les relacions de persones admeses i excloses en les convocatòries 1/22, 2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 6/22 i 7/22 corresponents al procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits. [2024/1111]

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual es resol la convocatòria de borsa de treball per a la contractació laboral temporal en el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPCS), en les categories professionals de facultatiu o facultativa especialistes en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu. [2024/1102]

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2023, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual es resol la convocatòria de borsa de treball per a la contractació laboral temporal en la categoria professional de facultatiu o facultativa especialistes en Traumatologia. [2024/1103]

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2023, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual es resol la convocatòria de borsa de treball per a la contractació laboral temporal en la categoria professional de facultatiu o facultativa especialistes en Medicina del Treball. [2024/1104]

Anunci de la convocatòria per a la provisió en propietat, mitjançant el sistema de concurs oposició, de set places, grup A1-A2. [2024/1026]

Extracte de la convocatòria i les bases específiques del procés selectiu per a proveir una plaça com a personal funcionari de carrera, d’auxiliar administratiu o administrativa, grup C, subgrup C2, mitjançant el procediment de funcionarització, per promoció interna mitjançant el sistema de concurs oposició. [2024/975]

Anunci de la resolució d’Alcaldia per la qual es va aprovar l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2024. [2024/1027]

Edicte sobre les bases per a la provisió de dues places d’administratiu o administrativa d’administració general. [2024/999]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual es determinen les persones admeses i excloses per a la realització de la prova final del curs formatiu, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 40/23, pertanyents al cos tècnic de gestió de serveis socioculturals i a la comunitat, escala tècnica de gestió en Educació Infantil, B-06-01, cos especial, torn de promoció interna específica, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1075]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, convocatòria número 12/2024. [2024/1087]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 13/2024. [2024/1088]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 14/2024. [2024/1089]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, convocatòria número 15/2024. [2024/1090]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 16/2024. [2024/1091]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia i Interior, convocatòria número 17/2024. [2024/1092]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 18/2024. [2024/1093]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat, convocatòria número 19/2024. [2024/1094]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02, sector administració especial, convocatòria 31/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, convocatòria 32/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1148]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, dues places de tecnòleg o tecnòloga per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Processament del llenguatge natural mitjançant tècniques d’intel·ligència artificial». Referència: I-PAS-09/24. [2024/1175]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça d’especialista per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Proteïnes al·lergògenes de plantes i aliments». Referència: I-PAS-06/24. [2024/1189]

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i es convoca a la realització del primer exercici del procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’especialistes d’arxius, biblioteques i centres de documentació, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial biblioteques i arxiu, en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C11/23. [2024/713]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia de recerca. [2024/802]

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/803]

RESOLUCIÓ de 29 de gener de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/804]

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia d’investigació. [2024/1022]