DOGV Ofertes d'ocupació pública

19 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomena la Comissió de Coordinació Tècnica i les Comissions de Selecció que han d’actuar en el procediment selectiu del concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats pel personal funcionari del mateix cos, convocat per Ordre 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. [2024/1287]

ACORD de 12 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2024/1263]

CORRECCIÓ d’errades de Resolució de 19 de gener de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d’accés als cossos C2-01-01, C2-01-02, C2-02-01, C2-02-02, C2-03- 03, C2-03-10, C2-04-01, C2-05-02 i C2-09-01, lloc no classificat 5775, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2020/2021 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1283]

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A2-23-01, sector administració especial, convocatòria 97/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1305]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos superior de gestió de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A2-23-01, sector administració especial, convocatòria 97/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1307]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria C2-05-01, sector administració especial, convocatòria 21/18, torn lliure general, i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1311]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de cuina C2-05-02, sector administració especial, convocatòria 23/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 i 2018 per a personal de l’administració de la Generalitat. [2024/1330]

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la consellera de Justícia i Interior per la qual s’aprova el Pla local reduït de prevenció d’incendis forestals del terme municipal d’Almassora. [2024/1125]

Anunci de l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2024. [2024/1056]

Anunci de la resolució per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2024. [2024/1060]

Anunci de l’acord d’aprovació de la modificació de la plantilla de personal. [2024/1110]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Investigació avançada en holografia i fotònica- IUFACiT». Referència: I-PAS-10/24. [2024/1320]

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1076]

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1080]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala d’ajudants d’arxius, biblioteques i museus, d’aquesta Universitat, convocades per resolució de 12 de gener de 2024 (BOE 23.01.2024). [2024/1153]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Enginyeria del Coneixement. [2024/1338]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Bioquímica Computacional. [2024/1339]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: GAMERS (Investigació en videojocs). [2024/1340]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un procediment específic per a la creació d’una borsa de treball de l’escala tècnica bàsica d’informàtica, subgrup C1, perfil aplicacions, referència 24/2804. [2024/1191]

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un procediment específic per a la creació d’una borsa de treball de l’escala tècnica bàsica d’informàtica, subgrup C1, perfil sistemes, referència 24/2806. [2024/1193]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca el procediment per a la constitució de borses de treball de l’Escola d’Estiu per a l’edició d’enguany 2024 als campus de Alcoi, Gandia i València. [2024/1336]

RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació dels aspirants, seleccionats per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball de tècnic superior, dissenyador gràfic, per a la prestació de serveis a l’Àrea de Comunicació, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi 2023/P/FI/ACON/5). [2024/1219]

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnic o tècnica superiors per a la prestació de serveis en el Servei Integrat d’Ocupació, amb el caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi: 2024/P/FI/ACON/3). [2024/1285]