DOGV Ofertes d'ocupació pública

23 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 14 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Cirurgia Plàstica i Reparadora, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida.  [2024/1443]

ACORD de 14 de febrer de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica superiors en seguretat en el treball, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida.  [2024/1445]

RESOLUCIÓ de 13 de febrer de 2024, de la Direcció General de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Interior, per la qual es fa pública la relació de places corresponents a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana que s’oferixen a les persones aspirants aprovades en les proves selectives per a ingrés en el cos de gestió processal i administrativa de l’Administració de justícia, torn promoció interna, convocades per l’Orde JUS/241/2022, de 24 de març. [2024/1371]

Anunci de l’oferta d’ocupació pública per a 2024. [2024/1462]

Anunci relatiu a la convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat dos places de psicopedagog o psicopedagoga, enquadrades en l’escala de l’administració especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A1. Procés d’estabilització. [2024/1551]

Correcció d’errades de la publicació en el DOGV número 9775, de 26 de gener de 2024, pel que fa a la convocatòria per procés d’estabilització, d’una plaça d’arquitecte o arquitecta. [2024/1549]

Anunci de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2024. [2024/1556]

Anunci de la modificació de l’oferta d’ocupació pública per a l’exercici 2023. [2024/1579]

Anunci de les bases de la convocatòria referents al procés selectiu per a la cobertura en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans d’informàtica, mitjançant el sistema de concurs oposició (OOP 2021). [2024/1532]

RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2024, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2024/1391]

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de la persona aprovada de les proves selectives d’accés al grup A, (subgrup A1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior d’informació, perfil màrqueting, convocades per Resolució de 8 de març de 2022 (BOE 22.03.2022). [2024/1561]

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup a, subgrup a1, escala tècnica superior de laboratoris, denominació tècnic o tècnica de laboratoris, ref. 23/227822. [2024/1467]

RESOLUCIÓ de 18 de febrer de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització del primer exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior jurídica, denominació tècnic o tècnica jurídics, referència 23/227913. [2024/1468]