DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l’Administració de la Generalitat, A1-07, sector administració especial, convocatòria 3/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1054]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos especialistes en delineació de l’Administració de la Generalitat, C1-05, sector administració especial, convocatòria 140/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/1065]

Anunci de la convocatòria per a la reobertura de la borsa de treball d’urgent necessitat per a efectuar la contractació laboral temporal o la cobertura futura de vacants provisionals de coordinadores i coordinadors de Seguretat i Salut. [2024/1023]

Anunci de la convocatòria per a la reobertura de la borsa de treball, per a efectuar la contractació laboral temporal o la cobertura futura de vacants provisionals de tècniques i tècnics d’educació ambiental i veterinàries o veterinaris. [2024/1036]

RESOLUCIÓ de 7 de febrer de 2024, de la presidenta de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual s’acorda iniciar el procés de contractació del lloc de director o directora d’Innovació Turística, a l’empara del que es disposa en el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat. [2024/1086]

Edicte pel qual es publiquen les bases per a la provisió d’una plaça de mestre o mestra especialistes en Educació Infantil, per a l’Escola Infantil Municipal. [2024/994]

Edicte sobre les bases per a la provisió d’una plaça de peó o peona de jardins. [2024/997]

Edicte pel qual es publiquen les bases per a la selecció d’una plaça d’auxiliar de muntanyes, mitjançant el torn de promoció interna. [2024/1000]

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024 la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un procediment específic per a la creació d’una borsa de treball de l’escala tècnica superior jurídica, subgrup A1, referència 23/361271. [2024/1012]

RESOLUCIÓ d’1 de febrer de 2024, de la secretària del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, per la qual es publica la llista definitiva de persones aprovades per a personal tècnic laboral fix del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, grup A, convocat mitjançant la Resolució de 4 d’abril de 2023, del president, i es declara deserta la plaça d’economista per no haver aconseguit cap aspirant la puntuació mínima requerida en la base 6.2.2 de la convocatòria. [2024/1040]