DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 febrer 2024

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de director o directora econòmics del Departament de Salut de València-La Fe dependent de la Conselleria de Sanitat.  [2024/1011]

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, de la directora general de l’Institut Valencià de Servicis Socials, per la qual es declara deserta la convocatòria 01/16, per la qual s’aproven les bases i es convoquen, pel torn de promoció interna, dos places de psicòleg o psicòloga, grup A, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2016. [2024/835]

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones integrants dels òrgans tècnics de selecció designats per a les proves selectives d’accés als cossos APF-01-01, APF-01-02, APF-01-03, APF-05-01, APF-05-02, APF-05-03, APF-05-04, APF-05-05, APF-06-01, APF-06-07, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2020/2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/956]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 28 de setembre de 2023, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es modifica la composició de l’òrgan tècnic de selecció de la convocatòria 40/23. [2024/957]

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones que integren l’òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d’accés al cos C1-01, convocatòria 151/21 torn lliure i 196/21 promoció interna. [2024/958]

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 128/21, pertanyents al cos superior tècnic d’activitat física i esport de l’Administració de la Generalitat, A1-22, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/977]

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 132/21, pertanyents al cos superior tècnic d’estadística de l’Administració de la Generalitat, A1-29, torn lliure, pel sistema de concurs oposició, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2024/979]

Anunci de la convocatòria del procés seletiu per a la selecció en propietat d’una plaça d’arquitecte o arquitecta. [2024/813]

Anunci de convocatòria del procés selectiu per a la selecció en propietat d’onze places de conserge com a personal laboral fix, pel torn de diversitat funcional. [2024/819]

Anunci d’oferta d’ocupació pública de 2023. [2024/881]

Anunci de bases i convocatòria per a la provisió en propietat de dos places de tècnic o tècnica d’integració social, pertanyents a l’oferta d’ocupació pública de 2022, per torn lliure, i constitució de borsa de treball.  [2024/825]

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, dues places de tecnòleg o tecnòloga superiors per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Serveis de suport en l’àmbit de gestió de la investigació en la UA». Referència: I-PAS-04/24. [2024/982]

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça de tecnòleg o tecnòloga superiors per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Serveis de suport en l’àmbit de gestió de la investigació en la UA». Referència: I-PAS-05/24. [2024/984]

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir, amb contracte indefinit, una plaça d’especialista per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Bioprospecció d’organismes halòfils i fitoplàncton». Referència: I-PAS-02/24. [2024/1033]

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte laboral, una plaça de personal investigador col·laborador per al projecte «Semiconductors inorgànics innovadors i cèl·lules fotoelectroquímiques d’estat sòlid per a la producció d’hidrogen solar» de l’Institut Universitari d’Electroquímica. Referència: I-PI 08-24. [2024/725]

RESOLUCIÓ de 26 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual s’ofereix per a cobrir amb contracte indefinit, una plaça de personal investigador o investigadora júniors per a col·laborar amb la línia d’investigació finançada «Investigació en desenvolupament de competències professionals en el professorat de matemàtiques». Referència: I-PI 04-24. [2024/727]

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C14/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica en la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2024/848]

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema d’oposició. Referència C01/24. [2024/884]

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca el procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’operadors de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema d’oposició. Referència C02/24. [2024/885]

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fan públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’assessorament lingüístic, d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2023 (DOGV 10.01.2024). [2024/873]

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 2024, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’assessorament lingüístic d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2023 (BOE 09.01.2024). [2024/877]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat Jaume I de Castelló, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de professorat associat assistencial a temps parcial (PAA ORD 8/2023). [2024/967]

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: INTECO (Integració Econòmica). [2024/976]

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, del vicerector d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: PIMA (Polímers i Materials Avançats). [2024/990]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració especial, escala tècnica bàsica de laboratoris, amb denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori, perfil electricoelectrònic, mitjançant el sistema de concurs oposició, referència 24/1930. [2024/902]

RESOLUCIÓ de 30 de gener de 2024, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es declara deserta la convocatòria d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria de tècnic superior de suport a la investigació (perfil gestor) en l’àrea gestió d’investigació, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2023/P/FC/C/11). [2024/871]

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2023, de la presidenta del Centre Especial d’Ocupació de l’IVASS, SAU (CEE IVASS), mitjançant la qual es dona publicitat a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2023. [2024/776]