DOGV Ofertes d'ocupació pública

13 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 4 de setembre de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Cirurgia Plàstica i Reparadora, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2023/9320] (DIARI nº 9682, de 13.09.2023)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec d’una línia de recerca. [2023/8778] (DIARI nº 9682, de 13.09.2023)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8773] (DIARI nº 9682, de 13.09.2023)

RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de les persones aprovades de les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior d’informàtica, convocades per la Resolució de 30 de maig de 2022. [2023/9351] (DIARI nº 9682, de 13.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C subgrup C2, escala auxiliar tècnica i de laboratoris, amb denominació especialista de laboratori. Referència 22/197145. [2023/9219] (DIARI nº 9682, de 13.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica de laboratoris amb denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori. Referència 22/197517. [2023/9222] (DIARI nº 9682, de 13.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica especialista amb denominació especialista tècnic o tècnica d’infraestructures. Referència 22/197532. [2023/9223] (DIARI nº 9682, de 13.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica especialista amb denominació especialista tècnic o tècnica d’infraestructures. Referència 22/197528. [2023/9228] (DIARI nº 9682, de 13.09.2023)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, del president del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual, advertit un error material, es procedeix a publicar el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició pel torn d’accés lliure per a la provisió de vacants en la categoria de zelador o zeladora de la plantilla de personal laboral del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. [2023/9349] (DIARI nº 9682, de 13.09.2023)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8756] (DIARI nº 9682, de 13.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica especialista amb denominació especialista tècnic o tècnica d’infraestructures, referència 22/198142. [2023/9229] (DIARI nº 9682, de 13.09.2023)

Conselleria de Sanitat. ACORD de 4 de setembre de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de Cirurgia Maxil·lofacial, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació abastida. [2023/9292] (DIARI nº 9682, de 13.09.2023)

Conselleria de Sanitat. ACORD de 29 d’agost de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de metge o metgessa de conductes addictives, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació abastida. [2023/9293] (DIARI nº 9682, de 13.09.2023)