DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es corregeixen errors advertits en la Resolució de 23 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de subdirector o subdirectora mèdics de l’Hospital General Universitari del Departament de Salut de Castelló de la Plana, de la Conselleria de Sanitat, i es modifica el termini de presentació de sol·licituds. [2023/9428]

ACORD d’1 de setembre de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes en Cirurgia Pediàtrica, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2023/9564]

ACORD de 12 de setembre de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes d’Immunologia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2023/9565]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, del síndic major, per la qual s’ordena publicar l’Acord del dia 13 de setembre de 2023, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, relatiu a la relació definitiva amb els aspirants que han superat el concurs oposició convocat per a cobrir dues places de tècnic de la Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació, subgrup A1, sector administració general. Convocatòria 03/OPO2022. [2023/9559]

Anunci de l’oferta d’ocupació pública de 2023. [2023/9546]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos especialistes de cuina de l’Administració de la Generalitat, C1-19, convocatòria 73/21. [2023/9501]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos agents mediambientals de l’Administració de la Generalitat, C1-13, convocatòria 69/21. [2023/9508]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de cuina, APF-05-02, convocatòria 138/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9532]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023, de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció per al desenvolupament i l’execució de les proves selectives d’accés al cos C1-01, convocatòries 12/23 i 36/23, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9604]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 de setembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2023-2024. Convocatòria número 6. [2023/9647]

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en el procés selectiu per concurs, del grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica superior d’investigació, perfil de cultius cel·lulars i citometria de flux, (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocat per la Resolució de 5 d’octubre de 2022. [2023/9676]

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 1011, cap del Servei Tècnic i de Manteniment d’aquesta universitat, d’acord amb el que disposa la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis d’aquesta universitat. [2023/9677]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior - A2). Projectes de l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge de la Universitat Jaume I. Perfil Màrqueting. [2023/9581]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior - A2). Projectes de l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge de la Universitat Jaume I. Perfil Relacions Laborals. [2023/9582]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes de l’Institut de Noves Tecnologies de la Imatge de la Universitat Jaume I. Perfil Innovació. [2023/9583]