DOGV Ofertes d'ocupació pública

01 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Nules. RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, per la qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2023. [2023/9081] (DIARI nº 9673, de 31.08.2023)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2023, del Rectorat de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena funcionària de carrera de l’escala de tècnics mitjans de l’itinerari professional d’administració especial prevenció i salut, en la Facultat de Ciències de la Salut d’aquesta universitat. [2023/7908] (DIARI nº 9673, de 31.08.2023)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8590] (DIARI nº 9673, de 31.08.2023)

Ajuntament de Castelló de la Plana. Anunci de l’aprovació de les bases i convocatòria per a la provisió en comissió de serveis del lloc de treball de tècnic o tècnica assessors de recursos humans de la Secció de Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans. [2023/8904] (DIARI nº 9673, de 31.08.2023)

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, escala riscos laborals, A1-25-01, sector administració especial, convocatòria 111/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9045] (DIARI nº 9673, de 31.08.2023)

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de neteja, APF-01-02, convocatòria 48/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9047] (DIARI nº 9673, de 31.08.2023)

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, convocatòria 53/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9048] (DIARI nº 9673, de 31.08.2023)

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 51/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9079] (DIARI nº 9673, de 31.08.2023)