DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2023, del síndic major, per la qual s’ordena publicar l’Acord del dia 19 de juliol de 2023, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, relatiu a la relació definitiva amb els aspirants que han superat el concurs oposició per a la cobertura de dues places de tècnic o tècnica especialistes en informàtica, grup B. [2023/8787] (DIARI nº 9679, de 08.09.2023)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars de seguretat i salut laborals de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de prevenció riscos laborals, C2-08-01, sector administració especial, convocatòria 144/18, torn lliure general, i convocatòria 145/18 torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9232] (DIARI nº 9679, de 08.09.2023)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliars d’infermeria C2-05-01, sector administració especial, convocatòria 21/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 22/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9233] (DIARI nº 9679, de 08.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial d’infraestructures, en el Servei d’Infraestructures i Serveis de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència A03/23. [2023/9165] (DIARI nº 9679, de 08.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial de gastronomia i arts culinàries, en el Centre de Gastronomia del Mediterrani (GASTERRA), de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C08/23. [2023/9166] (DIARI nº 9679, de 08.09.2023)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 31 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció de vehicles d’alts càrrecs C2-02-01, sector administració general, convocatòria 146/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 147/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9247] (DIARI nº 9679, de 08.09.2023)