DOGV Ofertes d'ocupació pública

21 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es nomena personal funcionari en pràctiques les persones aspirants seleccionades en el marc del procediment selectiu als cossos docents convocat per Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. [2023/9490]

CORRECCIÓ d’errades de l’Acord de 28 d’agost de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica especialistes de Radioteràpia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel que es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació abastida. [2023/9607]

Edicte sobre convocatòria per a la provisió de diverses places, en el marc extraordinari d’un procés d’estabilització d’ocupació temporal. [2023/9452]

Anunci de l’aprovació de la convocatòria i bases específiques que han de regir la convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’oficial o oficiala de jardins, mitjançant el sistema d’oposició, en torn lliure. [2023/9436]

Anunci de la proposta de nomenament d’una psicòloga EEIIA, de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal. [2023/9171]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al subgrup C1, monitor o monitora de vela, convocatòria 117/21.  [2023/9480]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala avaluació del medi ambient A1-27-03, sector administració especial, convocatòria 91/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9467]

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, escala riscos laborals, A1-25-01, sector administració especial, convocatòria 111/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9536]

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 41/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9597]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, sector administració especial, convocatòria 41/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9598]

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2023, de la consellera de Justícia i Interior, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, un lloc de treball de naturalesa funcionarial anunciat en la convocatòria número 66/2023, de 3 de juliol de 2023. [2023/9599]

RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2023, de la consellera de Justícia i Interior, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències anunciat en la convocatòria número 67/2023, de 7 de juliol de 2023. [2023/9600]

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. [2023/9594]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C07/23. [2023/9313]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala de tècnics mitjans de la Universitat d’Alacant (grup A, subgrup A2) pel sistema d’oposició. Referència B02/23. [2023/9315]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Spintronics for Advanced Devices Lab (SPINAD LAB). [2023/9476]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Materials per a Química Sostenible. [2023/9477]

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament la relació de les persones aspirants, seleccionades per ordre de puntuació, que conformen la borsa de treball d’oficial o oficiala de segona d’esports, per a la prestació de serveis a la Unitat de Programació d’Activitats Esportives de la Universitat Politècnica de València, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació (codi 2023/P/FI/ACON/2). [2023/9639]