DOGV Ofertes d'ocupació pública

07 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 28 d’agost de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnica o tècnic especialista en radioteràpia, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació abastida. [2023/9098] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

ACORD de 25 d’agost de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnic o tècnica en informàtica, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació abastida. [2023/9099] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

RESOLUCIÓ de 30 d’agost del 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de treball de gerent o gerenta del departament de Salut de Requena, dependent de la Conselleria de Sanitat. [2023/9120] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

ACORD de 25 d’agost de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de facultatiu o facultativa especialistes de cirurgia cardiovascular, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació aconseguida. [2023/9100] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de treball de subdirectora o subdirector d’Infermeria de l’Hospital Universitari Doctor Peset, del Departament de Salut València-Doctor Peset, dependent de la Conselleria de Sanitat. [2023/9112] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

RESOLUCIÓ de 23 d’agost de 2023, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses en el procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 247 de l’IVC, auxiliar d’unitats artístiques, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilitat de l’IVC de 2022, convocatòria 17/2022. [2023/9013] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8673] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8674] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

RESOLUCIÓ de 22 d’agost de 2023, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es declara deserta la convocatòria del procés de selecció per a la cobertura del lloc de treball número 12 de l’IVC, cap de la Secció de Gestió Administrativa, mitjançant el procediment de promoció interna horitzontal, entre el personal laboral fix de l’IVC, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de 2022. Convocatòria 23/2023. [2023/8995] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

Ajuntament de la Vall d’Uixó. Anunci de convocatòria per a la provisió d’una plaça d’administratiu o administrativa. [2023/9003] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

Ajuntament de Crevillent. Anunci de l’extracte de la convocatòria per a proveir una plaça de tècnic o tècnica de gestió per torn lliure. [2023/8998] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

ACORD de 25 d’agost de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de tècnica o tècnic en manteniment, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició, per l’ordre de puntuació abastida. [2023/9097] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

Ajuntament de Los Montesinos. Anunci de la modificació de la relació de llocs de treball. [2023/9009] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Grup de Materials Multifuncionals. Projecte HEPAFLEX, High-Efficiency Perovskites on Flexible Substrates for Sustainable Applications. [2023/8617] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: INTECO (Grup d’investigació en Integració Econòmica). [2023/8726] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en seguretat i salut en el treball de l’Administració de la Generalitat, A2-05, sector administració especial, convocatòria 77/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9126] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient, A2-23-01, sector administració especial, convocatòria 97/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 98/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9125] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos especialistes en delineació de l’Administració de la Generalitat, C1-05, sector administració especial, convocatòria 140/18, torn lliure general, i convocatòria 141/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9128] (DIARI nº 9676, de 05.09.2023)

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2023, de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial, sector administració general, grup C1/C2 (convocatòria 6/2023). [2023/9148] (DIARI nº 9677, de 06.09.2023)

RESOLUCIÓ de 17 d’agost de 2023, del president del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual s’aprova el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos en el concurs oposició, pel torn d’accés lliure i promoció interna, per a la provisió de vacants de diferents categories professionals en la plantilla de personal labora. [2023/9135] (DIARI nº 9677, de 06.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8704] (DIARI nº 9677, de 06.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de cuina C2-05-02, sector administració especial, convocatòria 23/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 24/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 i 2018 per a personal de l’administració de la Generalitat. [2023/9145] (DIARI nº 9677, de 06.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés a plaça de cossos de funcionaris docents universitaris pel sistema de promoció interna. [2023/9147] (DIARI nº 9677, de 06.09.2023)

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, escala medicina del treball, A1-25-02, sector administració especial, convocatòria 131/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9127] (DIARI nº 9677, de 06.09.2023)

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció de vehicles d’alts càrrecs C2-02-01, sector administració general, convocatòria 146/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 147/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9133] (DIARI nº 9677, de 06.09.2023)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8701] (DIARI nº 9677, de 06.09.2023)

Ajuntament d’Onda. Anunci de les bases de la convocatòria reguladora del procés selectiu per a la provisió en propietat, mitjançant promoció interna, d’una plaça d’intendent o intendenta de la policia local. [2023/9037] (DIARI nº 9677, de 06.09.2023)