DOGV Ofertes d'ocupació pública

25 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme amb l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos de subalterns i subalternes de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (APF-S01), agrupació professional funcionarial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/9651]

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos especialistes en sistemes i tecnologies de la informació de l’Administració de la Generalitat, C1-02, convocatòria 60/21.  [2023/9502]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos de capatàs agrícola de l’Administració de la Generalitat, C1-09, convocatòria 66/21. [2023/9498]

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, convocatòria 3/21. [2023/9503]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos especialistes en pesca marítima de l’Administració de la Generalitat, C1-07, convocatòria 65/21. [2023/9505]

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos d’especialistes en Educació Especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, convocatòria 61/21. [2023/9507]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos especialistes obres públiques de l’Administració de la Generalitat, C1-17, convocatòria 72/21. [2023/9509]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos especialistes en analítica de laboratori de l’Administració de la Generalitat, C1-06, convocatòria 64/21. [2023/9510]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos especialistes d’atenció sociosanitària de l’Administració de la Generalitat, C1-12, convocatòria 68/21. [2023/9511]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 78/2023, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de l’escala A2-02-06 enginyeria tècnica agrícola, de l’Administració de la Generalitat.  [2023/9693]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala administració del medi ambient A1-27-01, sector administració especial, convocatòria 107/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9701]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 33/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 34/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9702]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 51/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9703]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos superior tècnic de psicopedagogia de l’Administració de la Generalitat, A1-30, sector administració especial, convocatòria 19/18, torn lliure general, i convocatòria 20/18, torne de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat.  [2023/9706]

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Convocatòria 184_2023. [2023/9705]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, amb destinació en l’Oficina de Cultura, Igualtat I Diversitat. Referència 2023/33917. [2023/9464]