DOGV Ofertes d'ocupació pública

20 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ 2023-RRHH-835-JUR, de 29 d’agost de 2023, del president del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses en els concursos interns per a la provisió definitiva de diversos llocs de caps de servei assistencials, caps de secció assistencials, caps de grup no assistencial i caps d’equip no assistencial, corresponents a la plantilla de personal funcionari/laboral del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. [2023/9350]

Anunci de les bases que han de regir la convocatòria de creació d’una borsa d’ocupació temporal per a nomenaments interins de tècnic o tècnica jurídics. [2023/9429]

Anunci de l’obertura del termini de presentació de sol·licituds en el procediment per a la provisió definitiva d’una plaça de personal funcionari de carrera com a auxiliar d’administració general i constitució de borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure. [2023/9321]

Anunci de la proposta de nomenament d’un agent de desenvolupament local de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal. [2023/9287]

Anunci de la proposta de nomenament de dues treballadores socials de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal. [2023/9288]

Anunci de la proposta de nomenament d’una professora de STPHC de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal. [2023/9348]

Anunci sobre aprovació de les bases específiques per a la contractació laboral indefinida de places de personal laboral, conductor o conductora(subgrup C2), incloses en l’oferta pública d’ocupació pel torn de promoció interna restringida (expedient 1401664f - referència interna expedient 004-0098/2023). [2023/9352]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l’Administració de la Generalitat, A1-07, sector administració especial, convocatòria 3/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9441]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca el concurs general número 78/2023, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de l’escala A2-02-06 enginyeria tècnica agrícola, de l’Administració de la Generalitat. [2023/9602]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat ajudant doctor per al curs 2023-2024. Convocatòria temporal número 5. [2023/9453]

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de varies places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de varies línies de recerca. [2023/9255]

RESOLUCIÓ  d’1 de setembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es procedeix a l’anunci de notificació dels recursos interposats en el procés selectiu d’accés al grup C, subgrup C1, sector administració general, categoria/escala administrativa, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació al campus de la localitat de València (codi: 2021/P/FC/C/6) convocat per la Resolució de 27 de maig de 2021, del rector de la Universitat Politècnica de València. [2023/9369]