DOGV Ofertes d'ocupació pública

27 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme amb l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’administratius i administratives de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C1-S01), funcionaris i funcionàries d’administració general dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/9713]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme amb l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d’administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/9714]

Anunci de l’extracte de bases i convocatòria de procés d’estabilització per a cobrir una plaça de mediador o mediadora interculturals. Codi lloc SC17. [2023/9641]

Anunci de l’extracte de bases i convocatòria de procés d’estabilització per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa de turisme. Codi lloc SC16. [2023/9643]

Anunci de l’extracte de bases i convocatòria de procés d’estabilització per a cobrir una plaça de tècnic o tècnica superiors d’administració especial d’assessoria jurídica i defensa lletrada. Codi lloc URB21. [2023/9644]

Informació pública de l’extracte de les bases de la convocatòria que ha de regir el procés selectiu per a la provisió d’una plaça de personal laboral fix, oficial o oficiala d’aquari, mitjançant el sistema de concurs oposició, per torn lliure. [2023/9246]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos especialistes en Educació Infantil de l’Administració de la Generalitat, C1-04, convocatòria 62/21. [2023/9504]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 51/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat.
[2023/9797]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 14 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala avaluació del medi ambient A1-27-03, sector administració especial, convocatòria 91/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9799]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicopedagogia de l’Administració de la Generalitat, A1-30, sector administració especial, convocatòria 19/18, torn lliure general, i convocatòria 20/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9812]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03, convocatòria 27/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9822]

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, amb destinació en el Servei de Gestió Pressupostària i Patrimonial. Referència 2023/33943. [2023/9632]