DOGV Ofertes d'ocupació pública

28 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Anunci de l’extracte de bases i convocatòria de procés d’estabilització per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu o administrativa de nòmines. Codi del lloc SG08. [2023/9642]

Anunci de l’aprovació de l’ampliació de l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’any 2023. [2023/9605]

Anunci de convocatòria per a proveir en propietat tres places de psicòleg o psicòloga incloses en l’oferta d’estabilització corresponent a l’any 2022, mitjançant el sistema de concurs de mèrits. [2023/9575]

Anunci de modificació de les bases reguladores que han de regir en la convocatòria del procés selectiu per a cobrir en propietat dues places d’administratiu o administrativa. Oferta d’ocupació pública 2021, 2023. [2023/9638]

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l’Administració de la Generalitat, A1-05, sector administració especial, convocatòria 1/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes públiques d’ocupació de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9673]

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en Geodèsia i Cartografia de l’Administració de la Generalitat, A2-12, sector administració especial, convocatòria 10/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9674]

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’enginyeria en informàtica, A1-06, sector administració especial, convocatòria 148/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 149/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9675]

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destí a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, sector administració general, convocatori 67/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional i convocatòria 68/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9800]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom de l’aspirant que ha superat les proves selectives per a l’ingrés en l’escala oficials especialistes (referència C02/23) per a ocupar un lloc de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica en el Departament de Química Inorgànica de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2023/9730]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/9556]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/9580]

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2023 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior de prevenció de riscos laborals en l’àrea de prevenció i riscos laborals, pel sistema de concurs oposició, convocades per resolució de 14 de novembre de 2022. (Codi: 2022/P/FC/C/9). [2023/9745]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior en l’àrea del Centre de Llengües, idioma anglès, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 30 de novembre de 2021, pel sistema de concurs oposició, codi 2021/P/FC/C/29. [2023/9746]