DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Loriguilla. Anunci de l’oferta d’ocupació pública per a 2023. [2023/8788] (DIARI nº 9680, de 11.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la directora general d’Aeroport de Castelló, SL, per la qual s’acorda publicar el nomenament per al lloc número 35, administratiu o administrativa, de la persona aspirant que, per ordre de puntuació, ha quedat en segona posició en el procés selectiu per concurs oposició per a la cobertura definitiva com a personal laboral fix de l’entitat del lloc de treball número 36, administratiu o administrativa, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de l’entitat per a 2022. [2023/9144] (DIARI nº 9680, de 11.09.2023)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8703] (DIARI nº 9680, de 11.09.2023)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica, amb caràcter definitiu, el nom de l’aspirant que ha superat les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A01/23), per a ocupar un lloc de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, en el Departament de Ciències de la Terra i del Medi Ambient de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2023/9134] (DIARI nº 9680, de 11.09.2023)

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8737] (DIARI nº 9680, de 11.09.2023)

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8736] (DIARI nº 9680, de 11.09.2023)

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es nomena funcionari de carrera la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’informàtica, convocat per la Resolució de 13 d’octubre de 2022 (BOE 28.10.2022). [2023/9185] (DIARI nº 9680, de 11.09.2023)

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Anunci sobre aprovació de les bases específiques que han de regir el procés de selecció per a constituir una borsa de treball de personal inspector d’obres i serveis (subgrup C1). Expedient 1457379N - Referència interna 004-0118/2023. [2023/9184] (DIARI nº 9680, de 11.09.2023)

Diputació Provincial d’Alacant. Anunci de les bases i convocatòria del concurs oposició pel torn lliure d’una plaça de tècnic o tècnica de gestió tributària -especialista en recaptació. [2023/8813] (DIARI nº 9680, de 11.09.2023)