DOGV Ofertes d'ocupació pública

19 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 69/2023, de 3 de juliol de 2023. [2023/9471]

RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme amb l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de salut pública de l’Administració de la Generalitat (C2-S02), personal funcionari d’administració especial dependent de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/9499]

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2023, del gerent de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües, per la qual es dona publicitat a la llista provisional de les persones admeses i excloses per al procés de selecció per a l’ingrés per a un lloc de treball d’auditor o auditora interns, torn lliure general, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal laboral, convocatòria 1/2023. [2023/9322]

Anunci de les bases que han de regir la convocatòria de creació d’una borsa d’ocupació temporal per a nomenaments interins de treballador o treballadora socials. [2023/9417]

Anunci de les bases que han de regir la convocatòria de creació d’una borsa d’ocupació temporal per a nomenaments d’educador o educadora socials. [2023/9424]

Anunci de nomenaments de personal funcionari de carrera. [2023/9377]

Edicte de modificació de la convocatòria de procés d’estabilització per concurs. [2023/8599]

Edicte pel qual se sotmet a informació publica el procediment per a la selecció d’un conserge d’instal·lacions municipals. [2023/9317]

Anunci de la convocatòria i bases especifiques per a proveir diverses places en propietat com a personal funcionari i laboral, contingudes en les ofertes d’ocupació publiques de l’Ajuntament de Borriol corresponents als exercicis 2021 i 2022. [2023/9523]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al subgrup C1, mestre o mestra de sala, convocatòria 116/21.  [2023/9481]

RESOLUCIÓ 13 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al subgrup C1, especialista en fotografia, convocatòria 115/21.  [2023/9482]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al subgrup C1, especialista de restauració, convocatòria 114/21. [2023/9483]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al subgrup C1, especialista de fotocomposició, convocatòria 113/21. [2023/9484]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al subgrup C1, especialista d’audiovisuals, convocatòria 112/21. [2023/9485]

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al subgrup C1, especialista, convocatòria 110/21. [2023/9486]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos especialistes en comunicacions i emergències de l’Administració de la Generalitat, C1-11, convocatòria 67/21. [2023/9493]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos d’especialistes tècnics en investigació de l’Administració de la Generalitat, C1-14, convocatòria 70/21.  [2023/9494]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos especialistes de manteniment de l’Administració de la Generalitat, C1-15, convocatòria 71/21.  [2023/9495]

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos especialistes en delineació de l’Administració de la Generalitat, C1-05, convocatòria 63/21.  [2023/9496]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos administratiu de l’Administració de la Generalitat, C1-01, convocatòria 12/23, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9468]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés al cos administratiu, C1-01, convocatòria 36/23, promoció interna, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9470]

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 15/2023, de 16 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de conducció de vehicles, C2-02, cos especial, convocatòria 15/23, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9492]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena professor titular d’universitat en l’àrea de coneixement de Dret del Treball i de la Seguretat Social. [2023/9472]

RESOLUCIÓ de 7 de setembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C10/23. [2023/9250]

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, de suspensió cautelar de la Resolució de 24 de novembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen proves selectives, pel procediment de concurs oposició, d’accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’investigació, perfil B2 i perfil B1, d’aquesta universitat corresponent a l’oferta extraordinària UVEG 2022. [2023/9539]

RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es convoca una plaça pel sistema de promoció interna per a l’accés al cos de catedràtic d’universitat. [2023/9399]

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoquen diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. Referencia: 02463/2023. [2023/9547]

RESOLUCIÓ de 15 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca a concurs públic una plaça de professorat permanent laboral amb caràcter indefinit. Referència: 02462/2023. [2023/9549]

RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria de tècnic superior en l’àrea de Qualitat, la persona aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 30 de novembre de 2021, pel sistema de concurs oposició, codi 2021/P/FC/C/32. [2023/9425]

RESOLUCIÓ d’11 de setembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria tècnic superior (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/17), relatiu al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocades per la Resolució de 15 de desembre de 2022. [2023/9426]

Anunci de publicació de bases de convocatòria per a la contractació laboral de personal d’alta direcció per a ocupar el lloc de treball de gerent o gerenta del Consorci Ribera i Valldigna V4 (CRIV), pel sistema de concurs específic de mèrits. [2023/9374]