DOGV Ofertes d'ocupació pública

06 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 33/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 34/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat [2023/9049] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicopedagogia de l’Administració de la Generalitat, A1-30, sector administració especial, convocatòria 19/18, torn lliure general, i convocatòria 20/18, torne de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9082] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ d’1 de setembre de 2023, de la secretaria del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, per la qual s’aprova el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses per a les proves selectives d’accés a personal tècnic laboral fix del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, grup A, convocat mitjançant la Resolució de 4 d’abril de 2023, del president. [2023/8663] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: CECOM (Càlcul d’estructures i mecànica computacional). [2023/8027] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: High Performance Computing & Architectures. [2023/8031] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es declara desert un lloc i es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior jurídica, amb denominació tècnic o tècnica jurídics. Referència 22/111763. [2023/8471] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior jurídica, amb denominació tècnic o tècnica jurídics. Referència 22/104242. [2023/8492] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, amb destinació en el servei de Personal d’Administració i Serveis. Referència 2023/33926. [2023/8519] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior jurídica, amb denominació tècnic o tècnica jurídics. Referència 22/104261. [2023/8497] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, escala tècnica superior jurídica, amb denominació tècnic o tècnica jurídics. Referència 22/197551. [2023/8501] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, amb destinació en l’Oficina de Dades. Referència 2023/33921. [2023/8515] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, amb destinació en el Servei de Professorat, Nòmina i Seguretat Social Referència 2023/33922. [2023/8517] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A11/A2, amb destinació en el Servei d’Observatori Ocupacional. Referència 2023/33927. [2023/8520] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, amb destinació en el servei d’Observatori Ocupacional. Referència 2023/33928. [2023/8522] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, amb destinació en el Servei de Relacions Internacionals, Cooperació al Desenvolupament i Voluntariat. Referència 2023/33936. [2023/8525] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, amb destinació en el Servei d’Innovació i Planificació Tecnològica. Referència 2023/33944. [2023/8532] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, amb destinació en el Servei de Professorat, Nòmina i Seguretat Social. Referència 2023/34107. [2023/8534] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, amb destinació en el Servei Professorat, Nòmina i Seguretat Social. Referència 2023/34109. [2023/8535] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, amb destinació en el Servei d’Experimentació Animal, Campus d’Elx. Referència 2023/34126. [2023/8538] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

Ajuntament de Vila-real. Anunci de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses en la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura en propietat de les places vacants incloses en les ofertes d’ocupació pública ordinàries corresponents als exercicis 2021 i 2022, categoria tècnic o tècnica d’administració general, pel sistema de concurs oposició, torn lliure, i de la data del primer exercici. [2023/9039] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8595] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8597] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, amb destinació en el Gabinet del Rector-Protocol. Referència 2023/33923. [2023/8518] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 29 d’agost de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03, convocatòria 27/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9080] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, amb destinació en el Servei de Relacions Internationals, Cooperació al desenvolupament i Voluntariat. Referència 2023/33939. [2023/8531] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, amb destinació en el Servei de Suport Tècnic a la Docència i la Investigació. Campus de Sant Joan d’Alacant Referència 2023/34129. [2023/8540] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A/C, subgrup A2/C1, amb destinació en el Servei de Gestió d’Estudis. Referència 2023/34116. [2023/8537] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió del lloc de treball vacant del grup A, subgrup A1/A2, amb destinació en el Servei de Suport Tècnic a la Docència i la Investigació. Campus d’Elx. Referència 2023/34133. [2023/8542] (DIARI nº 9674, de 01.09.2023)

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de treball de directora o director econòmics de l’Hospital Clínic Universitari de València, dependent de la Conselleria de Sanitat. [2023/9106] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

RESOLUCIÓ de 22 de agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de treball de gerent o gerenta del departament de Salut de La Ribera, dependent de la Conselleria de Sanitat. [2023/9105] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2023, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos d’integració Llei 4/2021, C2-03-01, serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, corresponent a la Llei 10/2020, convocatòria 24/22. [2023/8613] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

RESOLUCIÓ de 23 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de treball de director o directora d’Infermeria de l’Hospital del Departament de Salut de Vinaròs, dependent de la Conselleria de Sanitat. [2023/9107] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2023, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual s’aprova la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos de servei de suport general de l’Administració, escala subalterns, convocatòria 25/22. [2023/8571] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

Edicte de l’Ajuntament d’Aldaia sobre l’aprovació de les bases del procés de selecció per a la provisió definitiva, mitjançant concurs específic, del lloc de treball de treballador o treballadora socials de direcció adscrita a l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Aldaia. [2023/8958] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2023, de la Presidència del Consell Valencià de Cultura, per la qual s’aprova la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos per a participar en el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, d’accés al cos superior de gestió d’arxivística, biblioteconomia i documentació de l’Administració de la Generalitat. Escala tècnica de fons documentals, convocatòria 23/22. [2023/8610] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

Ajuntament de Sedaví. Anunci d’ampliació de l’oferta d’ocupació pública de 2022. [2023/8937] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8648] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8656] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: GID (Green Investigation and Development). Projecte: High-Efficiency Perovskites on Flexible Substrates for Sustainable Applications (HEPAFLEX. HORIZON-CL5-2022-D3-03-05). [2023/8441] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8660] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

RESOLUCIÓ de 7 d’agost de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés als cossos A1-01, APT-A1-01-03 A101, A1-04-06, A1-04-13, A1-07-02, A2-01, A2-02-01, A2-04-05, C1-04-03, C2-01, C2-02, APT-APF-01, A2-02-02, A2-02-09, A2-02-10, A2-04-04, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2023 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/8835] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

RESOLUCIÓ de 7 d’agost de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es designen les persones integrants dels òrgans tècnics de selecció per al desenvolupament i execució de les proves selectives d’accés al cos tècnic de gestió de serveis socioculturals i a la comunitat, escala tècnica de gestió en Educació Infantil, B-06-01, cos especial, convocatòria 40/23, torn de promoció interna específica, pel sistema de concurs oposició. [2023/8836] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

RESOLUCIÓ de 23 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, conforme amb l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala mèdica de salut pública (A1-S03-01), personal funcionari d’administració especial,dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/9033] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

Ajuntament d’Aldaia. Edicte sobre l’aprovació de les bases del procés de selecció per a la provisió definitiva d’una plaça de gestor o gestora administratius (administratiu/administrativa) adscrita al servei de Secretaria (Actes i Oficina Administrativa d’Informació i Registre), reservada al torn de promoció interna, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’any 2021. [2023/8959] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

RESOLUCIÓ de 23 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es publica, d’acord amb l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala d’infermers i infermeres de salut pública (A2-S03-01), funcionaris o funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/9034] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell. Anunci de convocatòries i bases que han de regir el procés d’estabilització d’ocupació temporal. [2023/9038] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)

Ajuntament de Massanassa. Anunci de la resolució d’alcaldia sobre la convocatòria de comissió de serveis per al lloc de treball d’agent de policia local. [2023/9101] (DIARI nº 9675, de 04.09.2023)