DOGV Ofertes d'ocupació pública

14 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, de la directora gerenta de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s’aprova la convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva del lloc de treball número 16 en torn lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’entitat per a l’any 2020, i se’n dona publicitat. [2023/9234] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

Ajuntament d’Alfauir. RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, per la qual es contracta laboral fix agent de desenvolupament local, fruit del procés selectiu de l’oferta d’ocupació 2022, del torn d’estabilització. [2023/8857] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, de la directora gerenta de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s’aprova la convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva del lloc de treball número 15 en torn lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’entitat per a l’any 2020, i se’n dona publicitat. [2023/9296] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 31 de juliol de 2023, del síndic major, per la qual s’ordena publicar l’Acord del dia 19 de juliol de 2023, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, relatiu a la relació definitiva amb els aspirants que han superat el concurs oposició per a la cobertura de dues places de tècnic o tècnica especialistes en informàtica, grup B. [2023/9406] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2023, del síndic major, per la qual s’ordena publicar l’Acord del dia 27 de juliol de 2023, del Consell de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, relatiu a la relació definitiva amb les aspirants que han superat el concurs oposició convocat per a cobrir sis places de tècnic o tècnica de gestió auditora, subgrup A2, convocatòria 04/OPO2022. [2023/9407] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en els llocs de treball d’analista programador o programadora (convocatòria 10/2023), corresponent a l’oferta pública d’ocupació de l’SAMC per al 2020. [2023/9275] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

Ajuntament de Muro de Alcoy. Anunci de les bases específiques i convocatòria dels processos selectius per a la provisió en propietat de diverses places vacants a la plantilla de personal. [2023/8972] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en els llocs de treball de productor o productora (convocatòria 13/2023), torns general i diversitat funcional, corresponent a les ofertes públiques d’ocupació de l’SAMC per a 2020 i 2023. [2023/9276] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en els llocs de treball de tècnic o tècnica publicistes (convocatòria 16/2023), corresponent a l’oferta pública d’ocupació de l’SAMC per al 2020. [2023/9277] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en els llocs de treball de tècnic electrònic o tècnica electrònics d’imatge i so (convocatòria 11/2023), torns general i diversitat funcional, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de l’SAMC per a 2020. [2023/9278] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en els llocs de treball d’operador o operadora d’equip (convocatòria 12/2023), corresponent a l’oferta pública d’ocupació de l’SAMC per al 2020. [2023/9279] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en els llocs de treball d’assessor o assessora lingüistics (convocatòria 17/2023), torns general i diversitat funcional, corresponent a l’oferta pública d’ocupació de l’SAMC per a 2020. [2023/9280] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en els llocs de treball de tècnic o tècnica de màrqueting (convocatòria 15/2023), corresponent a l’oferta pública d’ocupació de l’SAMC per al 2020. [2023/9282] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal laboral fix de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en els llocs de treball d’operador o operadora de so i control (convocatòria 14/2023), corresponent a les ofertes públiques d’ocupació de l’SAMC per a 2020 i 2023. [2023/9281] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives de accés al cos serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de cuina C2-05-02, sector administració especial, convocatòria 23/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 24/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9398] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2023, de la directora gerenta de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana «Institut d’Investigació Sanitària La Fe» (IIS La Fe), mitjançant la qual s’aprova la convocatòria dels processos selectius per a la cobertura definitiva del lloc de treball número 19 en torn lliure, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de l’entitat per a l’any 2020, i se’n dona publicitat. [2023/9294] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es publica la relació definitiva amb les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar tècnica i de laboratoris amb denominació especialista de laboratori. Referencia 22/195987. [2023/9241] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu d’accés al grup C, subgrup C1, escala tècnica especialista amb denominació especialista tècnic o tècnica de taller. Referencia 22/196294. [2023/9243] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8780] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/8782] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de gestió de la investigació amb denominació tècnic o tècnica de gestió de la investigación. Referència 22/197539. [2023/9244] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)

RESOLUCIÓ de 4 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de gestió de la investigació amb denominació tècnic o tècnica de gestió de la investigació. Referència 22/197548. [2023/9245] (DIARI nº 9683, de 14.09.2023)