DOGV Ofertes d'ocupació pública

26 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023, del director de l’Institut Valencià d’Estadística, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 76/2023, de 13 de juliol. [2023/9668]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023, del director de l’Institut Valencià d’Estadística, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 77/2023, de 13 de juliol. [2023/9669]

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03, convocatòria 27/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9764]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 2 de juliol de 2023, per a l’accés a l’escala tècnica de la Universitat d’Alacant, itinerari professional d’administració especial infraestructures (referència A03/23). [2023/9533]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual, d’acord amb les competències atribuïdes per la normativa vigent, es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per la Resolució de 2 de juliol de 2023, per a l’accés a l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant, itinerari professional d’administració especial gastronomia i arts culinàries (referència C08/23). [2023/9534]

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de plaça vacant en el cos docent universitari de catedràtic o catedràtica d’universitat. Convocatòria 185_2023. [2023/9709]

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador júnior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Neuropsicologia i Neuroimatge funcional. [2023/9661]

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Química Sostenible y Química Supramolecular. [2023/9662]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de vicegerent o vicegerenta de Personal i Organització. [2023/9737]

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana de gestió esportiva amb denominació tècnic o tècnica mitjans esportius. Referència 22/150643. [2023/9648]

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es rectifica un error en la convocatòria a concurs públic de diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral amb data de 15 de setembre de 2023. Referència: 02610/2023. [2023/9753]

RESOLUCIÓ de 14 de setembre de 2023 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria analista, especialitat aplicacions (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/13), relatiu al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocat per la Resolució de 15 de desembre de 2022. [2023/9576]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es resol el concurs per a la provisió dels llocs de treball del grup A, subgrup A1, tècnic o tècnica superiors de pràctiques en empresa i programes d’intercanvi internacional d’aquesta universitat, convocats per la Resolució de 2 de juny de 2023 (codi: 2023/P/FC/CM/1). [2023/9767]