DOGV Ofertes d'ocupació pública

29 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

ACORD de 19 de setembre de 2023, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de metge o metgessa del treball, d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució provisional del concurs oposició per ordre de puntuació aconseguida. [2023/9870]

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de director o directora econòmics del Departament de Salut de Vinaròs, dependent de la Conselleria de Sanitat. [2023/9874]

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de director o directora mèdics d’atenció primària del Departament de Salut d’Alacant-Sant Joan d’Alacant, dependent de la Conselleria de Sanitat. [2023/9875]

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, del lloc de treball de gerent o gerenta del departament de Salut d’Elda, dependent de la Conselleria de Sanitat. [2023/9876]

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, del director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual s’informa d’una correcció d’errades en la Resolució de 12 de juliol de 2023, de la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es van donar a conéixer les bases del procés selectiu per a la cobertura dels llocs de treball d’atenció al client que integren les ofertes d’ocupació pública corresponents als anys 2020, 2021 i 2022. [2023/9757]

Edicte sobre extracte de les bases específiques del procés de selecció per a cobrir per oposició torn lliure i per torn de mobilitat 10 places de personal agent de la policia local. [2023/9672]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica forestal de l’Administració de la Generalitat, A2-13, sector administració especial, convocatòria 7/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9710]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en arquitectura de l’Administració de la Generalitat, A2-17, sector administració especial, convocatòria 37/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9711]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos auxiliar de gestió de l’Administració de la Generalitat, C2-01-01, sector administració general, convocatòria 9/22, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d’oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9735]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos auxiliar de gestió de l’Administració de la Generalitat, C2-01-01, sector administració general, convocatòria 10/22, promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9738]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 20/22, pel sistema d’oposició corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9739]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 21 de setembre de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de psicopedagogia de l’Administració de la Generalitat, A1-30, sector administració especial, convocatòria 19/18, torn lliure general, i convocatòria 20/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat.  [2023/9795]

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, sector administració general, convocatòria 63/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9905]

RESOLUCIÓ de 28 de setembre de 2023, de la consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic d’administració general de l’Administració de la Generalitat, A1-01, sector administració general, convocatòria 64/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/9906]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés en l’escala bàsica de consergeria i suport (referència D05/22) per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial consergeria en la Universitat d’Alacant pel sistema general d’accés lliure. [2023/9732]

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/9608]

RESOLUCIÓ de 25 de setembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en el procés selectiu per concurs del grup A (subgrup A2), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil de dinamització TIC, corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022, convocat perla Resolució d’11 d’octubre de 2022. [2023/9823]

RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i funcionàries del grup A (subgrup A2) de l’escala tècnica mitjana d’assessorament lingüístic, d’administració especial, d’aquesta universitat.  [2023/9885]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 14 de setembre de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/9886]

RESOLUCIÓ de 21 de septiembre de 2023 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament els noms de les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria facultatius arxius, biblioteca i museus (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/20), relatives al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocades per la Resolució de 15 de desembre de 2022. [2023/9771]

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publica definitivament els noms de les persones aspirants que han superat el procés selectiu d’accés a l’escala/categoria auxiliars arxius, biblioteca i museus (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/26), relatives al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure, convocades per la Resolució de 15 de desembre de 2022. [2023/9772]

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en l’escala/categoria auxiliar de serveis (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/12), relatives al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure corresponent a l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis per a l’any 2022, resultant de la taxa addicional prevista en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2023/9855]