DOGV Ofertes d'ocupació pública

18 setembre 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es corregeixen errors advertits en la Resolució de 23 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió per lliure designació de la plaça de director o directora mèdics de l’hospital del Departament de Salut de Vinaròs i es modifica el termini de presentació de sol·licituds. [2023/9435] (DIARI nº 9685, de 18.09.2023)

Ajuntament d’Atzeneta del Maestrat. Anunci de diverses contractacions de personal en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació temporal. [2023/9257] (DIARI nº 9685, de 18.09.2023)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es corregeixen errors advertits en la Resolució de 29 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de subdirector o subdirectora d’Infermeria de l’Hospital Universitari Doctor Peset del Departament de Salut València-Doctor Peset, de la Conselleria de Sanitat, i es modifica el termini de presentació de sol·licituds. [2023/9439] (DIARI nº 9685, de 18.09.2023)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es corregeixen errors advertits en la Resolució de 23 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de director o directora d’infermeria de l’hospital del Departament de Salut de Vinaròs, de la Conselleria de Sanitat, i es modifica el termini de presentació de sol·licituds. [2023/9443] (DIARI nº 9685, de 18.09.2023)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs per a la provisió de places de professorat associat. Convocatòria número 2/2023. [2023/9448] (DIARI nº 9685, de 18.09.2023)

Anunci de l’Acord d’11 de setembre de 2023, de l’òrgan tècnic de selecció, del procés selectiu convocat mitjançant la Resolució de 7 de març de 2023, de la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per a la cobertura de dues places del cos del lletrats i lletrades del Consell corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2023. [2023/9512] (DIARI nº 9685, de 18.09.2023)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2023-2024. [2023/9454] (DIARI nº 9685, de 18.09.2023)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la creació d’una borsa de treball temporal del grup C (subgrup C1), de l’escala tècnica bàsica d’informació, perfil web i màrqueting, sector d’administració especial, d’aquesta universitat. [2023/9479] (DIARI nº 9685, de 18.09.2023)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es corregeixen errors advertits en la Resolució de 28 d’agost de 2023, de la directora general de Personal, per la qual es convoca la provisió, per lliure designació, de la plaça de directora o director econòmics de l’Hospital Clínic Universitari de València, de la Conselleria de Sanitat, i es modifica el termini de presentació de sol·licituds. [2023/9445] (DIARI nº 9685, de 18.09.2023)

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2023, de la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es publica la relació definitiva de persones aprovades, prevista en la Resolució de 2 de desembre de 2022, de la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual convoca el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir les places incloses en la Resolució de 26 de maig de 2022, de la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es dona publicitat a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l’IVACE de 2022, aprovades i pendents de convocatòria, i s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2023/9401] (DIARI nº 9685, de 18.09.2023)

RESOLUCIÓ de 12 de setembre de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tecnòleg o gestor superior). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Química Organometàl·lica i Catàlisi Homogènia. [2023/9362] (DIARI nº 9685, de 18.09.2023)