DOGV Ofertes d'ocupació pública

22 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es proveeix un lloc de treball anunciat per la convocatòria 14/2023, Resolució de 31 de gener de 2023, de la Direcció General de Funció Pública (DOGV 9527, 06.02.2023). [2023/5308]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 31/19, pertanyents al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electrònica, C2-03-06, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5173]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés a l’agrupació professional funcionarial, APF-01-01, Serveis de suport general de l’administració de la Generalitat, escala subalterns, convocatòria 96/21. [2023/5258]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés a l’agrupació professional funcionarial, APF-01-02, Serveis de suport general de l’administració de la Generalitat, escala ajudant de neteja, convocatòria 97/21. [2023/5261]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés a l’agrupació professional funcionarial, APF-01-03, serveis de suport general de l’Administració de la Generalitat, escala vigilant, convocatòria 98/21. [2023/5264]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés a l’agrupació professional funcionarial, APF-03-01, Serveis de suport en infraestructures culturals i deportives de l’administració de la Generalitat, escala ajudant d’instal·lacions esportives, convocatòria 99/21. [2023/5265]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destí a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en Educació Infantil de l’Administració de la Generalitat, C1-04, sector administració especial, convocatòria 101/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 102/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’administració de la Generalitat. [2023/5267]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés a l’agrupació professional funcionarial, APF-04-01, Serveis de suport en agricultura, pesca i medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala peó agrari, convocatòria 100/21. [2023/5268]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es proveeix, pel sistema de lliure designació, el lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, anunciat en la convocatòria número 23/2023, de 17 de febrer, de 2023. [2023/5307]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos de serveis auxiliars generals, C2-03-01, APT- C2-03-01-06 de serveis auxiliars de seguretat i salut laborals, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5390]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos de la advocacia de la Generalitat, A1-02, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat.
  [2023/5396]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es disposa l’execució de la sentència 81/2023, de 3 de febrer, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2023/5397]

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adscriu als seus llocs a les persones que han superat les proves d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala subalterns i subalternes APF-01-01, convocatòria 8/19, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5470]

RESOLUCIÓ de 15 de maig del 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es fa públic el resultat del tercer parcial del concurs per a la provisió de diverses direccions de servei i de secció assistencials en diferents departaments de Salut dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2023/5548]

RESOLUCIÓ 2023-RRHH-459-JUR, de 15 de maig de 2023, del president del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, d’esmena d’error material de la Resolució 2023-RRHH-257-JUR, de 31 març de 2023, del president del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, de les bases i convocatòria per a cobrir en propietat mitjançant concurs intern: caps de servei assistencials, caps de secció assistencials, caps de grup/equip no assistencials corresponents a la plantilla de personal funcionari/laboral. [2023/5350]

Anunci de correcció d’error material en la publicació de l’oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici de 2023. [2023/5093]

Anunci sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2023. [2023/5106]

Anunci d’obertura de termini per a la presentació d’instàncies en procés selectiu de monitor o monitora de natació, per concurs. [2023/4929]

Anunci de la publicació de les bases i convocatòria per a la provisió en propietat d’una plaça d’inspector o inspectora de policia local per torn lliure. [2023/5014]

Anunci de la proposta de nomenament de cinc peons o peones (tres de manteniment i dos de jardineria) de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal. [2023/5148]

Anunci de proposta de nomenament de tècnica jurídica d’urbanisme, de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal. [2023/5154]

Anunci de la proposta de nomenament de dos oficials de manteniment, de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal. [2023/5155]

Anunci de l’aprovació de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça de monitor o monitora de teatre vacant en la plantilla municipal. [2023/4880]

Anunci de l’aprovació de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de dues places de conserge de col·legi vacants en la plantilla municipal. [2023/4996]

Anunci sobre les bases que han de regir la cobertura definitiva de diverses places en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal, segons la Llei 20/2021. [2023/4405]

Anunci de correcció d’error material en extracte de les bases que han de regir la convocatòria per a proveir, mitjançant concurs de mèrits (procés extraordinari i urgent d’estabilització d’ocupació temporal), com a personal funcionari de carrera, una plaça d’agent de policia local. [2023/4887]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública l’anul·lació de la Resolució de 4 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i les funcionàries del grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, de l’escala de facultatius d’arxius i biblioteques, d’aquesta universitat. [2023/5058]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/5100]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en l’escala superior de comunicació i publicacions de la Universitat Jaume I de Castelló. [2023/5333]