DOGV Ofertes d'ocupació pública

30 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ 19 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos especialista tècnic, C1-03, escala C1-03-01 (APT-C1-03-01-04) de comunicacions i emergències, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5784]

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos serveis auxiliars generals d’investigació científica C2-03-01 (APT-C2-03-01-07), corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5789]

RESOLUCIÓ número 505/2023, de 10 de maig de 2023, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 52, cap de la Unitat de Suport Tècnic a la Direcció Adjunta, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria LD 3/2023. [2023/5545]

RESOLUCIÓ número 508/2023, de 10 de maig de 2023, del director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 53, cap de la Unitat de Suport Tècnic a la Direcció, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. Convocatòria LD 4/2023. [2023/5547]

Anunci d’extracte de la bases per a l’accés en propietat d’una plaça d’arquitecte o arquitecta tècnics, inclosa en l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2022 i vacant en la plantilla de personal funcionari. [2023/5564]

Edicte de l’extracte de l’aprovació de les bases i de la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la provisió temporal, en comissió de serveis del lloc de treball cap d’àrea de Tresoreria-Recaptació. [2023/5458]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es nomena el tribunal que ha de resoldre el procés selectiu convocat per Resolució de 30 de març de 2023, per a l’accés a l’escala tècnica de la Universitat d’Alacant, itinerari professional d’administració especial llengües. Referència A02/23. [2023/5691]

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/5503]

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/5515]

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport a la investigació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: (GID) Green Investigation and Development. [2023/5758]

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Neuropsicologia i Neuroimatge Funcional. [2023/5786]

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la relació definitiva amb la persona aspirant que ha superat el procés selectiu, corresponent a la convocatòria de proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, escala mitjana d’administració, amb denominació tècnic o tècnica mitjans d’administració. Referència 22/111258. [2023/5813]