DOGV Ofertes d'ocupació pública

09 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos de Serveis auxiliars de manteniment de l’administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, convocatòria 77/21. [2023/4582]

RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’obra, C2-03-02, convocatòria 78/21. [2023/4585]

RESOLUCIÓ de 6 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fusteria, C2-03-03, convocatòria 79/21. [2023/4586]

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de manyeria, C2-03-04, convocatòria 80/21. [2023/4587]

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electricitat, C2-03-05, convocatòria 81/21. [2023/4589]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 33/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4740]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en acció social de l’Administració de la Generalitat, escala treball social, A2-16-03, sector administració especial, convocatòria 34/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4741]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de tecnologia agroalimentària de l’Administració de la Generalitat, escala tecnòleg especialista, A1-31-02, sector administració especial, convocatòria 2/19, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4771]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal específica per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació en llocs de treball adscrits a l’agrupació de llocs de treball C1-03-01-04 de comunicacions i emergències, del cos d’especialistes tècnics (C1-03-01) de l’Administració de la Generalitat, convocatòria 589/23. [2023/4807]

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es resol el concurs per a la provisió de diverses direccions de servei i secció de caràcter assistencial, convocat mitjançant la Resolució de 7 de setembre de 2022 (DOGV 9432; 21.09.2022), CM/03/2022. [2023/4738]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria d’Analista programador o Analista programadora en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana i se’n fa pública la convocatòria.
[2023/4837]

CORRECCIÓ d’errades de l’anunci sobre la convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de rendes, vacant en la plantilla de funcionaris de carrera, pel torn de promoció interna. [2023/4964]

CORRECCIÓ d’errades de l’anunci sobre la convocatòria per a la cobertura en propietat, d’una plaça de tècnic o tècnica superiors d’ocupació i promoció econòmica, vacant en la plantilla de funcionaris de carrera, pel torn de promoció interna. [2023/4965]

Anunci de l’aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de set places de netejador o netejadora vacants en la plantilla municipal. [2023/3763]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i les funcionàries del grup A (subgrup A1), sector d’administració especial, de l’escala de facultatius d’arxius i biblioteques, d’aquesta universitat. [2023/4901]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec a una línia de recerca. [2023/4553]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport a la investigació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Laboratori de Robòtica Intel·ligent. [2023/4697]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori. Referència 22/197518. [2023/4748]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori. Referència 22/203022. [2023/4751]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses del procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori. Referència 22/200507. [2023/4752]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses del procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnic o tècnica de laboratori. Referència 22/200503. [2023/4754]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses del procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnic o tècnica de taller. Referència 22/196294. [2023/4761]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2023, de la directora del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació per la qual s’aprova la cobertura definitiva del lloc de treball 32 cap de Negociat de Registre, torn lliure, per la persona que ha superat el procés d’estabilització mitjançant concurs de mèrits, corresponent a l’oferta d’ocupació pública en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal que contempla la Llei 20/2021, de 28 de desembre (DOGV 9347, 25.05.2022). [2023/4822]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2023, de la directora del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació per la qual s’aprova la cobertura definitiva del lloc de treball 34 tècnic o tècnica superior d’Estudis Físics, torn lliure, per la persona que ha superat el procés d’estabilització mitjançant concurs de mèrits, corresponent a l’oferta d’ocupació pública en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal que contempla la Llei 20/2021, de 28 de desembre (DOGV 9347, 25.05.2022). [2023/4823]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2023, de la directora del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació per la qual s’aprova la cobertura definitiva del lloc de treball número 5, cap de Secció econòmica i de projectes de conservació, restauració i investigació, torn lliure, per la persona que ha superat el procés d’estabilització mitjançant concurs de mèrits, corresponent a l’oferta d’ocupació pública en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal que contempla la Llei 20/2021, de 28 de desembre (DOGV 9347, 25.05.2022). [2023/4952]