DOGV Ofertes d'ocupació pública

26 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 33/19, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment d’obra, APF-06-07, torn lliure general corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5717]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adscriu als seus llocs les persones que han superat les proves d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala subalterns i subalternes APF-01-01, convocatòria 8/19, corresponent a la promoció interna específica per a la regularització de la relació jurídica del personal laboral fix a què es refereixen la disposició addicional segona i la disposició transitòria cinquena de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, de l’oferta d’ocupació pública de 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5740]

CORRECCIÓ d’errades de 24 de maig de 2023, de la Resolució de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació del cos de sistemes i tecnologies de la informació A1-04-06, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària i estabilització d’ocupació de 2017, 2018 i 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5791]

CORRECCIÓ d’errades de 24 de maig de 2023, de la Resolució de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació del cos d’enginyeria tècnica industrial A2-02-03 corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 i 2018 i estabilització d’ocupació de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5802]

CORRECCIÓ d’errades de 24 de maig de 2023, de la Resolució de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació del cos tècnic de sistemes i tecnologies de la informació A2-02-01 corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària i estabilització d’ocupació de 2017 i 2018 per a l’el personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5839]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es modifica la composició nominal de les persones integrants de l’òrgan tècnic de selecció que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d’administració general, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2023/5665]

Anunci sobre aprovació de l’oferta d’ocupació pública d’estabilització per a 2022. [2023/5299]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral. [2023/5812]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial als centres sanitaris concertats amb la Universitat per al curs 2023-2024. Convocatòria temporals número 1. [2023/5744]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/5383]

RESOLUCIÓ d’11de maig de 2023, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala d’arquitecte o arquitecta, la persona aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 10 de maig de 2021, pel sistema de concurs oposició. Codi 2021/P/FC/C/2. [2023/5345]

ANUNCI d’informació de publicació d’obertura de termini de presentació de sol·licituds en els procediments per a la selecció de diverses places mitjançant contracte indefinit, dins de l’OOP d’estabilització. [2023/5833]