DOGV Ofertes d'ocupació pública

12 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats del personal funcionari docent del cos de mestres, convocat per la Resolució d’11 d’octubre de 2022.  [2023/4976]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de Serveis auxiliars d’agricultura, pesca i mediambient de l’administració de la Generalitat, C2-07-01, escala auxiliar de laboratori, convocatòria 92/21. [2023/4631]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars d’agricultura, pesca i mediambient de l’Administració de la Generalitat, C2-07-02, escala auxiliar d’inspecció de pesca marítima, convocatòria 93/21. [2023/4632]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars de seguretat i salut laboral de l’Administració de la Generalitat, C2-08-02, escala auxiliar de seguretat i salut en el treball, convocatòria 94/21. [2023/4633]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de Serveis auxiliars de l’Administració de justicia de l’administració de la Generalitat, C2-10-01, escala auxiliars d’autòpsia, convocatòria 95/21. [2023/4634]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al subgrup C2, guarda espais naturals, convocatoria 111/21 [2023/4635]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars de la investigació científica de l’Administració de la Generalitat, C2-09-02, escala auxiliar investigació laboratori, convocatòria 119/21. [2023/4636]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, convocatòria número 42/2023. [2023/4910]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’Agència Tributària Valenciana, convocatòria número 43/2023. [2023/4911]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 44/2023. [2023/4912]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, convocatòria número 45/2023. [2023/4914]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 46/2023. [2023/4915]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, convocatòria número 47/2023. [2023/4917]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, convocatòria número 48/2023. [2023/4918]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, del director general de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista provisional de persones admeses i excloses al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en els llocs de treball de l’IVC de naturalesa laboral artística, de la categoria cantant de cor/alt i cap de corda/alt, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilitat de l’IVC de 2022, convocatòria 13/2022. [2023/5009]

Anunci de convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball per a efectuar la contractació laboral temporal o la cobertura futura de vacants provisionals de guies mediambientals. [2023/5098]

Anunci de les bases reguladores de les proves selectives per a provisió en propietat d’una plaça d’arquitecta o arquitecte tècnics, enquadrada en l’escala d’administració especial, subescala tècnica, classe tècnics mitjans, grup A, subgrup A2. [2023/4581]

Anunci de la publicació de la modificació de les bases comunes de processos selectius per a estabilització de l’ocupació temporal, mitjançant concurs oposició. [2023/4514]

Anunci sobre bases i convocatòria d’una plaça de tècnic o técnica de gestió de l’àrea económica, per promoció interna, inclosa en l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2022. [2023/4573]

Anunci de l’aprovació de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça de psicòleg o psicòloga EEIIA vacant en la plantilla municipal. [2023/4385]

Anunci de l’aprovació de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça de mestra o mestre d’EPA vacant en la plantilla municipal. [2023/4629]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública l’anul·lació de la Resolució de 3 de maig de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 1011, cap de servei del Servei Tècnic i de Manteniment d’aquesta universitat. [2023/5059]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/4775]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació tècnic o tècnica mitjans de traducció, referència 22/197522. [2023/5130]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, denominació tècnic o tècnica de gestió, referencia. 22/111366. [2023/5131]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica la rectificació d’errades materials en la resolució per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses del procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C2, escala auxiliar administrativa, denominació administratiu o administrativa. Referència 22/182043. [2023/5016]

RESOLUCIÓ de data 2 de maig de 2023 de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses de l’escala/categoria tècnic superior en l’àrea de Acció Internacional (codi convocatòria: 2022/P/FC/C/18), relatiu al procés excepcional d’estabilització mitjançant el sistema de concurs pel torn d’accés lliure corresponent a l’oferta d’ocupació pública de personal d’administració i serveis per a l’any 2022 resultant de la taxa addicional que preveu la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2023/5142]