DOGV Ofertes d'ocupació pública

18 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior facultatiu d’enginyeria forestal A1-04-09, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5159]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos de l’advocacia de la Generalitat, A1-02, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5236]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos especialista tècnic d’edificació i obra civil, C1-03-03, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5313]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual es modifica la composició nominal de la comissió de selecció corresponent a la convocatòria del concurs de mèrits de zelador o zeladora (CM/40/2022), convocada per la Resolució d’aquest mateix òrgan de data 14 de desembre de 2022 (DOGV 9495, 22.12.2022). [2023/5139]

Anunci de l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública 2023. [2023/5087]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial llengües, en el Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència A02/23. [2023/5136]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala bàsica de consergeria i suport, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial consergeria, a la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència D02/21. [2023/5212]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública de dues places d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme en el marc d’una línia d’investigació mitjançant la modalitat de contracte indefinit per a la realització d’activitats cientificotècniques. [2023/5005]