DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos Serveis auxiliars de manteniment de l’administració de la Generalitat, C2-03-06, escala auxiliar de manteniment d’electrònica, convocatòria 82/21. [2023/4592]

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos de Serveis auxiliars de manteniment de l’administració de la Generalitat, C2-03-07, escala auxiliar de manteniment de llanterneria, convocatòria 83/21. [2023/4595]

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos de Serveis auxiliars de manteniment de l’administració de la Generalitat, C2-03-08, escala auxiliar de manteniment de mecànica, convocatòria 84/21. [2023/4596]

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, C2-03-09, escala auxiliar de manteniment de pintura, convocatòria 85/21. [2023/4597]

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos de Serveis auxiliars d’infraestructura i transport de l’administració de la Generalitat, C2-04-01, escala auxiliar de supervisió i vigilància d’obres públiques, convocatòria 86/21. [2023/4602]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 35/2023, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració general, del cos de gestió A2-01, de l’Administració de la Generalitat. [2023/4803]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 57/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4833]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 58/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4835]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos de l’Advocacia de la Generalitat, A1-02, pel sistema d’oposició, torn lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 184/18, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5010]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 23, ajudant o ajudanta de manteniment, amb classificació D14 E022, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 2/2021. [2023/4230]

Edicte sobre la convocatòria i les bases reguladores per a la provisió definitiva d’una plaça d’oficial de policia local per promoció interna. [2023/4413]

Anunci d’oferta d’ocupació pública per a 2023. [2023/4672]

Anunci de l’aprovació de les bases i la convocatòria excepcional per a la provisió de diverses places de personal funcionari i laboral fix a l’empara de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2023/4210]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C06/23. [2023/4713]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/4624]