DOGV Ofertes d'ocupació pública

19 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació del cos de sistemes i tecnologies de la informació A1-04-06, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària i estabilització d’ocupació de 2017, 2018 i 2019 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5389]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació del cos tècnic de sistemes i tecnologies de la informació A2-02-01, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària i estabilització d’ocupació de 2017,i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5391]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació del cos d’Enginyeria Tècnica Industrial A2-02-03, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 i 2018 i estabilització d’ocupació de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5420]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, de la Direcció General de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl, per la qual es donen a conéixer les bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa d’ocupació temporal mitjançant concurs de mèrits. [2023/5274]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 9 de març de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual s’eleva a definitiva la llista definitiva de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fan públiques la composició de l’òrgan tècnic de selecció i la data de celebració de l’exercici de les proves selectives d’accés al procés de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball de l’IVAM de naturalesa laboral número 77, tècnic o tècnica d’atenció al públic, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 22/2021. [2023/5330]

Anunci de les bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’agent de policia local (oferta pública d’ocupació 2023). [2023/4838]

Anunci de convocatòria d’una plaça d’administratiu o administrativa d’administració general per promoció interna. CE030. [2023/5053]

Anunci de modificació de l’oferta d’ocupació pública de 2021. [2023/5029]

Anunci de la publicació de les bases i convocatòria per a la provisió en propietat de cinc places d’agent de policia local (tres per torn lliure i dues per torn de mobilitat). [2023/4857]

Anunci de convocatòria i bases reguladors específiques per a la cobertura d’una plaça d’electricista per torn lliure. [2023/4858]

Anunci de l’aprovació de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça d’auxiliar de biblioteca vacant en la plantilla municipal. [2023/4879]

Anunci de 21 d’abril de 2023, de l’organisme autònom local Conservatori Professional de Música, sobre les bases que han de regir la cobertura definitiva de diverses places en el marc del procés d’estabilització de l’ocupació temporal, segons la Llei 20/2021. [2023/4409]

Edicte sobre llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament tribunal i data d’examen del procés selectiu d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de sistemes informàtics, subgrup A2.
[2023/5247]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023 de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la llista provisional de persones aspirants admeses en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica, en el Departament de Química Inorgànica de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. Referència C02/23.  [2023/5174]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, escala tècnica superior de prevenció, perfil medi ambient, d’aquesta universitat, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 10 de novembre de 2022 (BOE 29.11.2022). [2023/5282]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’informació, perfil periodista, d’aquesta universitat, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per resolució d’1 de desembre de 2022 (BOE 19.12.2022). [2023/5356]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb el nom de la persona aprovada de les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (protecció radiològica), d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 28 de juny de 2022 (DOGV 06.07.2022). [2023/5403]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 1426, cap de servei de la Unitat Tècnica d’aquesta universitat, d’acord amb el que disposa la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis d’aquesta universitat. [2023/5431]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs de mèrits per als funcionaris i funcionàries del grup A (subgrup A1) de l’escala de facultatius d’arxius i biblioteques i del grup A (subgrup A2) de l’escala d’ajudants d’arxius, biblioteques i museus, d’administració especial, d’aquesta universitat.  [2023/5432]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/5065]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport a la investigació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: (PIMA) Polímers i Materials Avançats. [2023/5335]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnic o tècnica esportius. Referència 22/175919. [2023/5381]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, categoria/escala analista programador, pel sistema de concurs oposició, convocades per la Resolució de 23 de setembre de 2021 (DOGV 21.10.2021), codi: 2021/P/FC/C/16. [2023/5406]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria/escala analista programador, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, convocades per la Resolució de 23 de setembre de 2021 (DOGV 21.10.2021), codi: 2021/P/FC/C/17. [2023/5421]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnic o tècnica superiors de laboratori, per a la prestació de serveis en l’Àrea de Tecnologia d’Aliments, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codi 2023/P/FI/ACON/10. [2023/5411]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball d’especialista tècnic o tècnica de laboratori per a la prestació de serveis a l’Àrea de Pintura, amb caràcter de funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. (Codi 2023/P/FI/ACON/11) [2023/5412]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, del rector de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnic o tècnica mitjans de laboratori, per a la prestació de serveis a l’Àrea de Pintura, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codi 2023/P/FI/ACON/12. [2023/5413]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca la constitució d’una borsa de treball de tècnic mitjà de laboratori (perfil electrònic), per a la prestació de serveis a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny, amb caràcter de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació. Codi 2023/P/FI/ACON/14. [2023/5415]