DOGV Ofertes d'ocupació pública

31 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es designen les persones que integren la comissió de selecció del procés excepcional d’estabilització convocat per l’Ordre 30/2022, de 14 de novembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per a cobrir les places previstes en l’annex I del Decret 69/2022, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’adapten les ofertes d’ocupació pública de 2020 i 2021 per al personal de l’Administració de la Generalitat, aprovades i pendents de convocatòria, i s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2023/5921]

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destinació les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en educació especial de l’Administració de la Generalitat, C1-03, sector administració especial, convocatòria 57/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 58/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/6033]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, del director general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual es convoca borsa de caràcter urgent de la categoria de mestra i mestre de taller. [2023/5408]

Anunci relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició, per a la provisió de tres places d’inspector o inspectora de policia local. [2023/5399]

Resolució d’alcaldia número 2023-0310, per la qual es resol la publicació de la relació de persones aprovades de la convocatòria de tres places vacants auxiliars administratius o administratives, en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal duta a terme. [2023/5434]

Anunci sobre la contractació de personal laboral fix, operaris SM, del procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, segons la Resolució d’alcaldia número 2023-0314. [2023/5436]

Anunci de la convocatòria per a la selecció d’una plaça de treballador o treballadora socials, per torn lliure. [2023/5361]

Anunci de la convocatòria per a la provisió temporal en comissió de serveis de lloc de tècnic o tècnica mitjans d’informàtica. [2023/5456]

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2023 del personal docent i investigador. [2023/6000]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil proteòmica, d’aquesta universitat, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 9 de novembre de 2022 (BOE 24.11.2022).  [2023/6021]

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en el procés selectiu per concurs-oposició, del grup C (subgrup C1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica bàsica d’arquitectura-delineant, convocades per la Resolució de 14 de febrer de 2022 (BOE 02.03.2022). [2023/6027]

RESOLUCIÓ de 25 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana de planificació, anàlisi i avaluació, perfil de sociologia, d’aquesta universitat, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 3 de novembre de 2022 (BOE 10.11.2022). [2023/6028]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/5582]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/5599]

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2023/5605]