DOGV Ofertes d'ocupació pública

02 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2023, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es proveeixen els llocs de treball anunciats per la convocatòria 20/2023, de 17 de febrer de 2023 (DOGV 9542, de 27 de febrer de 2022). [2023/4513]

RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos d’agents mediambientals de l’Administració de la Generalitat, C1-13, convocatòria 69/21. [2023/4330]

RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos d’especialistes tècnics en investigació de l’Administració de la Generalitat, C1-14, convocatòria 70/21. [2023/4331]

RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos d’ especialistes en manteniment de l’Administració de la Generalitat, C1-15, convocatòria 71/21. [2023/4334]

RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos d’Especialistes en obres públiques de l’Administració de la Generalitat, C1-17, convocatòria 72/21.. [2023/4336]

RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al Cos d’Especialistes de cuina de l’Administració de la Generalitat, C1-17, convocatòria 73/21. [2023/4337]

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al subgrup C1, especialista, convocatoria 110/21. [2023/4339]

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos de fisioteràpia A2-04-03, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4551]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos tècnic facultatiu A2-02, escala A2-02-02 d’enginyeria tècnica en obres públiques, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4643]

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 33/2023, per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial d’administració especial de l’escala A1-07-03 medicina de l’Administració de la Generalitat. [2023/4662]

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2023, del conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es proveeixen els llocs de treball números 28231 i 40399, anunciats en la convocatòria 22/2023, de 17 febrer de 2023 (DOGV 9542, 27.02.2023). [2023/4511]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es fan públiques les bases aprovades pel Consell Rector per a la constitució de la borsa de treball temporal per a la contractació laboral temporal en la categoria d’operador de càmera muntador o operadora de càmera muntadora per a la Delegació de Madrid en la Societat Anònima dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, i se’n fa pública la convocatòria. [2023/4639]

Anunci de la convocatòria per a la cobertura en propietat, d’una plaça de tècnic o tècnica superior d’ocupació i promoció econòmica, vacant en la plantilla de funcionaris de carrera, pel torn de promoció interna. [2023/4103]

Nomenament de funcionàries de carrera, tècniques d’administració general, grup A1. [2023/3995]

Anunci de les bases del procés de selecció per a la cobertura com a personal funcionari de carrera d’una plaça d’arquitecte o arquitecta a temps parcial. [2023/3765]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/4221]