DOGV Ofertes d'ocupació pública

25 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2023, del vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es proveeixen, pel sistema de lliure designació, diversos llocs de treball de naturalesa funcionarial anunciats en la convocatòria número 36/2023, de 3 d’abril de 2023. [2023/5600]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior d’intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, sector administració especial, torn d’accés lliure, convocatòria 185/18, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2018 i 2019 per a l’Administració de la Generalitat.  [2023/5528]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de comunicació i relacions informatives de l’Administració de la Generalitat, A1-05, sector administració especial, convocatòria 1/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a les ofertes públiques d’ocupació de 2017 i 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5530]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior d’intervenció i auditoria de la Generalitat, A1-03, sector administració especial, torn de promoció interna, convocatòria 186/18, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2018 i 2019 per a l’Administració de la Generalitat.
[2023/5531]

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos tècnic facultatiu de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball A2-03, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 i estabilització de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5658]

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2023, de la Universitat d’Alacant per la qual es publica la relació definitiva d’aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés en l’escala auxiliar (referència D04/22) per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració general, a la Universitat d’Alacant pel sistema general d’accés lliure (Resolució de 30.09.2022, DOGV núm. 9473, de 18.11.2022). [2023/5476]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/5337]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2023/5338]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es convoca un procediment específic per a la selecció de personal temporal per a cobrir de forma interina una plaça de l’escala mitjana d’administració, subgrup A2. Referència 2023/33910. [2023/5346]