DOGV Ofertes d'ocupació pública

05 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per a personal funcionari de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2023/4861]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari i altres cossos en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2023/4863]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es modifica la Resolució 9 de març de 2023, per la qual es nomena personal funcionari en pràctiques del cos superior facultatiu, escala A1-04-06 sistemes i tecnologia de la informació, les persones que han aprovat el primer examen de la convocatòria 5/22, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’administració de la Generalitat (correspondència Llei 10/2010 LOGFPV, de 19 de juliol, A1-06). [2023/4509]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 142/18, pertanyents al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, sector administració especial, torn lliure i persones amb diversitat funcional, corresponents a les ofertes d’ocupació pública de 2018 i 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4781]

RESOLUCIÓ 28 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 143/18, pertanyents al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment general, C2-03-01, sector administració especial, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4785]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 177/18, pertanyents al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fontaneria, C2-03-07, sector administració especial, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4786]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 178/18, pertanyents al cos serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fontaneria, C2-03-07, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4787]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 32/2023, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, d’administració especial, de l’agrupació professional funcionarial APT-APF-04 d’ajudants i ajudantes de residència/serveis.. [2023/4801]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució  de 25 d’abril de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 124/2022, per a la provisió de llocs de treball de direcció de naturalesa funcionarial d’administració especial, dels cossos A1-07 superior tècnic de traducció i interpretació lingüística i A2-03 superior de gestió de promoció lingüística, de l’Administració de la Generalitat. [2023/4870]

RESOLUCIÓ 2023-RRHH-257-JUR, de 31 març de 2023, del president del Consell de Govern del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, de les bases i convocatòria per a cobrir en propietat mitjançant concurs intern: caps de servei assistencials, caps de secció assistencials, caps de grup/equip no assistencials corresponents a la plantilla de personal funcionari/laboral. [2023/4017]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, de la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es designen les persones que integren la comissió de selecció prevista en la Resolució de 2 de desembre de 2022, de la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual convoca el procés excepcional d’estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir les places incloses en la Resolució de 26 de maig de 2022, de la directora general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es dona publicitat a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l’IVACE de 2022, aprovades i pendents de convocatòria, i s’executa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2023/4808]

Anunci de convocatòria 22/42, de provisió definitiva de dues places d’oficial de policia local per promoció interna. [2023/4815]

Anunci de l’aprovació de les bases específiques que regiran els processos selectius per a la provisió en propietat de 268 places per a l’estabilització d’ocupació temporal prevista en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. [2023/4464]

Anunci de l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2023. [2023/4506]

Anunci de la proposta de nomenament d’administratives de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal. [2023/4606]

Anunci de la proposta de nomenament de tres auxiliars administratius o administratives de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal. [2023/4608]

Anunci de l’aprovació de la relació provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça de professor STPHC vacant en la plantilla municipal. [2023/4381]

Anunci de l’aprovació de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça de professor o professora de ciències vacant en la plantilla municipal. [2023/4468]

Anunci de l’aprovació de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça de monitor o monitora d’arts plàstiques vacant en la plantilla municipal. [2023/4484]

Anunci de l’aprovació de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça de professor o professora de valencià vacant en la plantilla municipal. [2023/4469]

Extracte de la convocatòria per a proveir, en propietat, una plaça d’assessor o assessora jurídics de serveis socials. [2023/4470]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials o oficiales especialistes de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C05/23. [2023/4704]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala de tècnics i tècniques mitjans de la Universitat d’Alacant (grup A, subgrup A2) pel sistema de concurs oposició. Referència B01/23. [2023/4706]

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en el procés selectiu per concurs del grup A (subgrup A2), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica mitjana d’enginyeria, convocat per la Resolució de 10 d’octubre de 2022 (BOE 24.10.2022). [2023/4809]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb el nom de la persona aprovada en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (hivernacle), d’aquesta universitat, convocades per la Resolució de 14 de juny de 2022 (DOGV 21.06.2022). [2023/4811]

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 1011, cap del Servei Tècnic i de Manteniment d’aquesta universitat, d’acord amb el que disposa la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis. [2023/4821]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril del 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, denominació especialista de laboratori. Referència 22/197145. [2023/4758]