DOGV Ofertes d'ocupació pública

04 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de funcionaris i funcionàries docents dels cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’Educació, convocat per Resolució d’11 d’octubre de 2022. [2023/4647]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la Direcció General Personal Docent, per la qual s’aprova l’adjudicació definitiva de destins del concurs de trasllats de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per Resolució d’11 d’octubre de 2022. [2023/4649]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de neteja, APF-01-02, convocatòria 48/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat.  [2023/4501]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destinacions a les persones participants en el concurs general número 124/2022, per a la provisió de llocs de treball de direcció de naturalesa funcionarial d’administració especial, dels cossos A1-07 superior tècnic de traducció i interpretació lingüística i A2-03 superior de gestió de promoció lingüística, de l’Administració de la Generalitat.  [2023/4611]

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca concurs general número 30/2023, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, de l’agrupació professional funcionarial APT-APF-01, de subalterns i subalternes. [2023/4661]

RESOLUCIÓ de 3 d’abril de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes de la Universitat d’Alacant (grup C, subgrup C1) pel sistema de concurs oposició. Referència C03/23. [2023/4699]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Convocatòria 178. [2023/4384]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/4345]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/4346]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil informàtica, d’aquesta universitat, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 8 de novembre de 2022 (BOE 22.11.2022). [2023/4397]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica superior de gestió d’investigació, d’aquesta universitat, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 17 de novembre de 2022 (BOE 02.12.2022). [2023/4400]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es nomena funcionària de carrera a la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A1), per promoció interna -torn especial-, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació (espectroscòpia atòmica i molecular), convocades per la Resolució de 7 de juny de 2022 (DOGV 16.06.2022). [2023/4709]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica el nomenament d’un nou membre del tribunal qualificador de les proves selectives per a l’accés al grup C, subgrup C2, denominació especialista de laboratori. Referència 22/177373. [2023/4625]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publica el nomenament d’un nou membre del tribunal qualificador del procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C2, denominació especialista de laboratori. Referència 22/182050. [2023/4626]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnic o tècnica de comunicació. Referència 22/197153. [2023/4637]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de novembre del 2022, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració general, categoria de gestió administrativa, pel torn de promoció interna, mitjançant el sistema de concurs oposició (codi: 2022/P/FC/C/8), corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2019, 2020 i 2021 per al personal d’administració i serveis.
[2023/4778]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 23 de desembre de 2022, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs oposició d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria/escala tècnica superior de suport a la investigació (perfil de gestió) en l’àrea de gestió de la investigació (codi: 2022/P/FC/C/40). [2023/4779]