DOGV Ofertes d'ocupació pública

03 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al al subgrup C1, especialista audiovisuals, convocatoria 112/21. [2023/4340]

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al subgrup C1, especialista fotocomposició, convocatòria 113/21. [2023/4352]

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al subgrup C1, especialista restauració, convocatoria 114/21. [2023/4358]

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al subgrup C1, especialistes en fotografia, convocatoria 115/21. [2023/4361]

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al subgrup C1, mestre o mestra de sala, convocatòria 116/21. [2023/4362]

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al subgrup C1, monitor o monitora de vela, convocatòria 117/21. [2023/4364]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en Educació Infantil de l’Administració de la Generalitat, C1-04, sector administració especial, convocatòria 101/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4500]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en Educació Infantil de l’Administració de la Generalitat, C1-04, sector administració especial, convocatòria 102/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4502]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, escala riscos laborals, A1-25-01, sector administració especial, convocatòria 112/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4528]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, escala riscos laborals, A1-25-01, sector administració especial, convocatòria 111/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4530]

RESOLUCIÓ de 14 d’abril del 2023, de la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica la llista provisional de les persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits al cos d’auxiliar d’administració de l’AVL, cos superior tècnic de traducció i interpretació lingüística de l’AVL i cos superior de gestió de promoció lingüística de l’AVL, convocatòries 1, 2 i 3/2022. [2023/4408]

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, del director gerent del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, per la qual es convoca la borsa de treball per a la contractació laboral temporal en la categoria professional de facultativa o facultatiu especialistes d’Anestesiologia i Reanimació. [2023/4628]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries del lloc convocat número 23, ajudanta o ajudant de manteniment, amb classificació D14 E022, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 2/2021. [2023/4232]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 80, ajudant o ajudanta de manteniment, amb classificació D14 E022, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 3/2021. [2023/4239]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries del lloc convocat número 80, ajudant o ajudanta de manteniment, amb classificació D14 E022, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 3/2021. [2023/4240]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al lloc de treball de l’IVAM número 91, ajudant o ajudanta de manteniment, amb classificació D14 E022, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 7/2021. [2023/4241]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, del gerent de l’Institut Valencià d’Art Modern, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives, però que no han resultat adjudicatàries del lloc convocat número 91, ajudant o ajudanta de manteniment, amb classificació D14 E022, corresponent al torn lliure de l’oferta d’ocupació pública de l’IVAM de 2018, convocatòria 7/2021. [2023/4242]

Edicte sobre modificació de les bases específiques dels processos de selecció per a la provisió definitiva pel sistema de concurs de diferents places incloses en l’oferta d’ocupació pública d’estabilització d’ocupació temporal.
[2023/4355]

Oferta d’ocupació pública corresponent a l’exercici de 2023.
[2023/4326]

Anunci sobre oferta d’ocupació pública de l’exercici 2023. [2023/4316]

Anunci de la convocatòria i bases reguladores per a la provisió en propietat d’una plaça vacant d’arquitecte o arquitecta tècnics, d’administració especial, grup A, subgrup A2, pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal per el sistema de concurs. [2023/4313]

Anunci de la convocatòria i bases reguladores per a la provisió en propietat de 3 places vacants d’educador o educadora social de administració especial, grup A, subgrup A2, pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal pel sistema de concurs. [2023/4315]

Anunci sobre convocatòria i bases reguladores per a la provisió en propietat de cinc places de tècnica o tècnic d’administració especial, grup A, subgrup A1, professor o professora de formació de persones adultes, pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, mitjançant el sistema de concurs. [2023/4319]

Anunci sobre convocatòria i bases reguladores per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica d’administració general, grup A, subgrup A1 (tècnic o tècnica d’hisenda) pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, mitjançant el sistema de concurs. [2023/4320]

Anunci sobre convocatòria i bases reguladores per a la provisió en propietat d’una plaça de tècnic o tècnica d’administració especial, grup A, subgrup A2, tècnica o tècnic biblioteca, pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, mitjançant el sistema de concurs. [2023/4323]

Anunci sobre convocatòria i bases reguladores per a la contractació laboral fixa d’una plaça d’animador o animadora mediambientals, categoria A1, pel procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, mitjançant el sistema de concurs. [2023/4329]

Anunci sobre correcció d’errades de les bases reguladores de la convocatòria de places de naturalesa laboral, en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal. [2023/4128]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris. Convocatòria 177. [2023/4382]

RESOLUCIÓ de 18 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A (subgrup A2), pel torn lliure, sector d’administració general, escala de gestió universitària, d’aquesta universitat, mitjançant el sistema de concurs oposició, (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 16 de novembre de 2022 (BOE 01.12.2022). [2023/4406]

RESOLUCIÓ de 20 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), pel torn lliure, sector d’administració especial, escala tècnica bàsica d’investigació, perfil C2 (estabulari) i perfil C3, d’aquesta universitat, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 15 de novembre de 2022 (BOE 30.11.2022). [2023/4412]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2023/4279]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de març de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública d’una plaça d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec del programa «Investigo». [2023/4708]

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnica i tècnic de laboratori. Referència 22/177381. [2023/4280]

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2023, del director gerent del Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium (VSC), per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en la convocatòria de selecció per a l’ingrés com a personal fix en el lloc de treball del VSC de naturalesa laboral, número 2, administratiu/administrativa, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització del VSC per a l’any 2022, convocatòria VSC2204. [2023/4454]

Anunci de les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la provisió en propietat d’una plaça de psicòleg o psicòloga. [2023/3981]