DOGV Ofertes d'ocupació pública

29 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 179/18, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, ajudant de menjador, APF-05-03, convocatòria 179/18, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5713]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 180/18, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, ajudant de menjador, APF-05-03, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5715]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 32/19, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment de magatzem, APF-06-05, convocatòria 32/19, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5716]

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es declara deserta la provisió de la plaça de cap de secció facultativa de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia en el Departament de Salut de la Plana, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocada per la Resolució d’1 de febrer de 2022, de la directora general de Recursos Humans. [2023/5793]

Anunci de la convocatòria per a la reobertura de dues borses de treball per a efectuar la contractació laboral temporal o la cobertura futura de vacants provisionals d’operadors o operadores d’ecoparcs i de llicenciats i llicenciades en Dret. [2023/5544]

Edicte sobre llista de persones admeses i excloses, del procés d’oposició per torn lliure de tècnic o tècnica de recursos humans direcció de servei, subgrup A1, i data d’examen.
[2023/5764]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2023/5482]