DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, de la directora general de Personal Docent, de nomenament de la comissió de coordinació tècnica i de la comissió de selecció que han d’actuar en el procediment extraordinari d’estabilització, per concurs oposició, convocat per l’Ordre 72/2022.
  [2023/4854]

RESOLUCIÓ d’19 de abril de 23, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió, C2-01-01, convocatòria 4/21. [2023/4545]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos auxiliar de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de serveis, C2-01-02, convocatòria 5/21. [2023/4560]

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció de vehicles d’alts càrrecs, C2-02-01, convocatòria 74/21. [2023/4564]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars generals de l’Administració de la Generalitat, escala conducció i mecànica de vehicles, C2-02-02, convocatòria 75/21. [2023/4566]

RESOLUCIÓ de 5 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’administració de la Generalitat, C2-03, convocatòria 76/21. [2023/4568]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, convocatòria 53/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4689]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en enginyeria tècnica agrícola de l’Administració de la Generalitat, escala enginyeria tècnica agrícola, A2-14-01, sector administració especial, convocatòria 54/18, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4691]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 175/18, pertanyents al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fusteria, C2-03-03, sector administració especial, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4799]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 176/18, pertanyents al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment de fusteria, C2-03-03, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4800]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la direcció de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i nomenament de directors i directores dels centres de l’ISEACV. [2023/4655]

Anunci de convocatòria per a la cobertura en propietat, d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de rendes d’administració general, subescala tècnica, grup A, subgrup A1, pel procediment de concurs oposició. [2023/4102]

Edicte sobre rectificació d’error material en la publicació de nomenament com a funcionaris de carrera en l’exercici 2021-2022. [2023/4027]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, escala tècnica superior de gestió d’investigació, perfil d’edició i publicacions, d’aquesta universitat, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 4 d’octubre de 2022 (BOE 17.10.2022).  [2023/4563]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023 de la Universitat de València, per la qual es declaren concloses les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, per promoció interna, sector d’administració especial, de l’escala tècnica superior d’informació d’aquesta universitat. [2023/4547]

RESOLUCIÓ de 21 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/4482]

RESOLUCIÓ de 26 de abril de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca l’ampliació de la borsa de treball temporal del grup C, (subgrup C1), de l’escala tècnica bàsica d’investigació, perfil C2 (estabulari), sector d’administració especial, d’aquesta universitat. [2023/4630]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnica i tècnic de laboratori, referència 22/197517. [2023/4671]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses del procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnica i tècnic de comunicació, referència 22/197133.  [2023/4674]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses, i la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives relatiu al procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs oposició d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria escala tècnica superior de laboratori, en l’àrea de dibuix (codi: 2022/P/FC/C/37). [2023/4642]