DOGV Ofertes d'ocupació pública

17 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2023/5228]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 51/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5030]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l’Administració de la Generalitat, A2-21, sector administració especial, convocatòria 52/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5031]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos tècnic facultatiu de tributs, A2-05, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5063]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, del sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es declara desert el lloc de treball anunciat en la convocatòria número 147/2022, de 22 de desembre de 2022, pel sistema de lliure designació. [2023/5076]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos especialistes en l’administració del medi ambient, C1-05, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5143]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos superior facultatiu d’investigador o investigadora A1-05-02, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5147]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 181/18, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment general, APF-06-01, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5170]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones excloses per a les proves selectives d’accés, i es declara deserta, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 182/18, pertanyents a l’agrupació professional funcionarial serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment general, APF-06-01, convocatòria 182/18, torn de promoció interna, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5171]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de persones admeses per a les proves selectives d’accés, i es fa pública la data de celebració de l’exercici, per a la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 30/19, pertanyents al cos de serveis auxiliars de manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar de manteniment d’electricitat, C2-03-05, torn lliure general, corresponents a l’oferta d’ocupació pública de 2019 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5172]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la convocatòria de concurs general número 30/2023, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial, de l’agrupació professional funcionarial APT-APF-01 subalterns i subalternes. [2023/5191]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual se suspén la convocatòria per a l’elecció de destí a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos de l’Advocacia de la Generalitat, A1-02, pel sistema d’oposició, torn lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 184/18 corresponents a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5424]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la llista provisional d’aspirants admesos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala d’oficials especialistes (referència C04/23) per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial infraestructures en el Departament de Construccions Arquitectòniques de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure. [2023/5195]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil d’informàtica, d’aquesta universitat, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 8 de novembre de 2022 (BOE 22.11.2022). [2023/5201]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’investigació, perfil de conservació de col·leccions científiques, d’aquesta universitat, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 18 d’octubre de 2022 (BOE 02.11.2022). [2023/5203]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, escala tècnica mitjana d’informàtica, d’aquesta universitat, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 4 d’octubre de 2022 (BOE 20.10.2022). [2023/5205]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’informació, d’aquesta universitat, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 16 de desembre de 2022 (BOE 28.12.2022). [2023/5210]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, escala tècnica superior de planificació, anàlisi i avaluació, d’aquesta universitat, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 4 d’octubre de 2022 (BOE 17.10.2022). [2023/5219]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/4928]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/4943]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projecte: «Fabricació de memristors de perovskita híbrida per a aplicacions de baix consum energètic» (referència CIGRIS/2022/150). [2023/5037]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projecte: «Transformacions foto i electro catalítiques eficients per a l’obtenció de productes d’alt valor afegit» (referència CIGRIS/2022/121). [2023/5046]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projecte: «Catalitzadors commutables per a processos tàndem ortogonals» (CIGRIS/2022/194). [2023/5047]

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2 denominació especialista de biblioteca. Referència 22/195870. [2023/5096]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C2, denominació especialista de biblioteques. Referència 22/195876. [2023/5103]