DOGV Ofertes d'ocupació pública

11 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per a funcionariat de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2023/4992]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2023-2024, per al funcionariat de carrera dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació Professional i per al funcionariat docent que imparteix ensenyaments de règim especial en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana. [2023/4994]

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars d’infraestructura i transport de l’administració de la Generalitat, C2-04-02, escala auxiliars d’explotació portuària, convocatòria 87/21. [2023/4605]

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, C2-05-01, escala auxiliars d’infermeria, convocatòria 88/21. [2023/4609]

RESOLUCIÓ de 14 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars sociosanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, C2-05-02, escala auxiliar de cuina, convocatòria 89/21. [2023/4610]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de serveis auxiliars socio-sanitaris i educatius de l’Administració de la Generalitat, C2-05-03, escala monitors terapèutics, convocatòria 90/21. [2023/4612]

RESOLUCIÓ de 19 d’abril de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés al cos de Serveis auxiliars socio-sanitaris i educatius de l’administració de la Generalitat, C2-05-04, escala governants/subgovernants, convocatòria 91/21. [2023/4615]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos d’especialistes d’atenció sociosanitària, educació especial i cures auxiliars d’infermeria C1-04, escala C1-04-03, d’Educació Especial, corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2017 i 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4986]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació, del cos d’especialistes en Educació Infantil C1-04 corresponent a l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de 2018 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4989]

CORRECCIÓ d’errades de la resolució de 2 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca borsa d’ocupació temporal específica per al nomenament de personal funcionari interí i/o nomenament provisional per millora d’ocupació en llocs de treball adscrits a l’agrupació de llocs de treball C1-03-01-04 de comunicacions i emergències del cos d’especialistes tècnics (C1-03-01) de l’administració de la Generalitat, convocatòria 589/23 [2023/5075]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, del director general Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAO, per la qual es dona publicitat a la convocatòria i bases del procés selectiu per a la cobertura del posat número 236 de Director Directora de Gestió i Responsabilitat Social per promoció interna per al personal propi de l’entitat
[2023/4614]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, del president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives per a la contractació de personal laboral fix de l’entitat en els llocs de treball de tècnic o tècnica de recursos humans (convocatòria 02/2021), corresponent a l’oferta pública d’ocupació de la Corporació per a 2019. [2023/4789]

Anunci sobre l’aprovació de les bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió en propietat d’un lloc d’administratiu o administrativa, d’administració general, mitjançant sistema de promoció interna. [2023/5028]

Anunci de l’extracte de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió en propietat de cinc places d’agent de la policia local (dues pel torn de mobilitat i tres pel torn lliure). [2023/4802]

Anunci de l’aprovació de la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització d’una plaça de professor o professora d’idioma vacant en la plantilla. [2023/4389]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca. [2023/4694]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport a la investigació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: MASP (Materials for Advanced Sustainable Production). [2023/4848]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal tècnic de suport a la investigació). Projectes del grup d’investigació de la Universitat Jaume I: Polímers i materials avançats. [2023/4849]

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2023, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en l’escala tècnica bàsica de suport a projectes (comunicació i publicacions).  [2023/4899]

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2023, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es nomena personal funcionari de carrera, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en l’escala tècnica bàsica de suport a projectes (projectes d’emprenedoria).  [2023/4946]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnica i tècnic de comunicació. Referència 22/175925. [2023/4747]

RESOLUCIÓ de 26 d’abril de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses i la data de realització de l’exercici de les proves selectives d’accés al grup C, subgrup C1, denominació especialista tècnic o tècnica de comunicació, referència 22/177385. [2023/4750]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses del procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C2, denominació especialista de biblioteca. Referència 22/195866. [2023/4949]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en el procés selectiu per a l’accés al grup C, subgrup C2, denominació especialista de laboratori. Referència 22/195987. [2023/4951]

RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes definitives de persones admeses, òrgan tècnic de selecció, la data, l’hora i el lloc del primer exercici de les proves selectives relatiu procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs oposició d’accés al grup A, subgrup A2, sector administració especial, categoria/escala tècnica diplomada de laboratori i tallers, en l’àrea de tecnologia d’aliments (codi: 2022/P/FC/C/38). [2023/4739]

RESOLUCIÓ de 25 d’abril de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es nomena personal funcionari de carrera del grup A, subgrup A2, sector d’administració especial, categoria de tècnic mitjà a l’àrea d’emprenedoria, la persona aspirant que ha superat les proves selectives convocades per la Resolució de 19 de novembre de 2021 (DOGV 14.12.2021), pel sistema de concurs oposició, codi 2021/P/FC/C/23. [2023/4743]

RESOLUCIÓ de 28 d’abril de 2023, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses, i l’òrgan tècnic de selecció relatiu al procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs oposició d’accés al grup A, subgrup A1, sector administració especial, categoria/escala tècnic superior gestió de pràctiques en empreses i programes d’intercanvi internacional (codi: 2022/P/FC/C/39). [2023/4780]