DOGV Ofertes d'ocupació pública

24 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés a l’agrupació professional funcionarial, APF-06-01, serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment general, convocatòria 105/21. [2023/5278]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés a l’agrupació professional funcionarial, APF-06-04, serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment de jardineria, convocatòria 106/21. [2023/5298]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés a l’agrupació professional funcionarial, APF-06-05, serveis de suport del manteniment de l’Administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment de magatzem, convocatòria 107/21. [2023/5300]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, del director general de Funció Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses per a participar en el procés excepcional d’estabilització pel sistema de concurs de mèrits d’accés a l’agrupació professional funcionarial, APF-06-07, serveis de suport del manteniment de l’administració de la Generalitat, escala ajudant de manteniment d’obra, convocatòria 108/21. [2023/5302]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos de serveis auxiliars de la investigació científica de l’Administració de la Generalitat, escala auxiliar investigació laboratori, C2-09-02, sector administració especial, convocatòria 119/18, torn lliure general i convocatòria 120/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat.  [2023/5583]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es declara deserta la provisió de la plaça de cap de servei facultativa de Psiquiatria (plaça número 63462) del Departament de Salut d’Alcoi, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2023/5663]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió d’administració sanitària de l’Administració de la Generalitat (A2-S02), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/5439]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala veterinària de salut pública (A1-S03-07), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/5441]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de seguretat alimentària i laboratori (A2-S03-02), funcionaris o funcionàries d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/5512]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior de gestió de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de sanitat ambiental (A2-S03-03), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/5524]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala seguretat alimentària (A1-S03-03), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/5534]

RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2023, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica, conforme a l’acord de l’òrgan tècnic de selecció del concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos superior tècnic de salut pública de l’Administració de la Generalitat, escala de laboratori d’anàlisi microbiològica (A1-S03-05), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la relació d’aspirants amb la puntuació provisional obtinguda en el concurs oposició. [2023/5536]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, del director general de l’Institut Valencià de Serveis Socials, per la qual es convoca l’ampliació de la borsa d’ocupació temporal de les categories de cuidador o cuidadora, infermer o infermera i cuiner o cuinera. [2023/5118]

Anunci de la publicació de la correcció d’errades de l’anunci 2022/16151, sobre aprovació de les bases comunes i convocatòria de processos selectius per a estabilització de l’ocupació temporal mitjançant concurs (BOPV número 88, de 30 de desembre de 2022). [2023/5196]

Anunci de la convocatòria i bases específiques reguladores del procediment de selecció per a proveir com a personal funcionari de carrera huit places d’oficial de la policia local i constitució de borsa de treball. [2023/5135]

Anunci de l’aprovació de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal de dues places de treballador o treballadora socials vacants en la plantilla municipal. [2023/5160]

Anunci de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça de professor o professora de STPHC vacant en la plantilla municipal. [2023/5269]

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica (referència A01/23), per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial laboratoris d’instrumentació científica en el Departament de Ciències de la Terra i del Medi Ambient de la Universitat d’Alacant, pel sistema general d’accés lliure (Resolució de 30 de març de 2023; DOGV núm. 9579, de 20.04.2023). [2023/5359]

RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, escala tècnica superior d’informàtica, d’aquesta universitat, pel torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició (corresponent a l’oferta d’ocupació pública extraordinària UVEG: 2022), convocades per la Resolució de 5 d’octubre de 2022 (BOE 19.10.2022). [2023/5559]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista de les persones aprovades en les proves selectives d’accés al grup C (subgrup C1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica bàsica d’investigació, perfil C2 (animalari), convocades per la Resolució de 14 de juny de 2021 (BOE 28-06-2021). [2023/5674]

RESOLUCIÓ de 12 de maig de 2023, de la Universitat de València, per la qual es convoca l’oferta pública de diferents places d’aquest organisme amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes de recerca.  [2023/5241]

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2023, de la directora de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació per la qual s’aprova la cobertura definitiva del lloc de treball núm. 18 Tècnic o Tècnica Superior en Restauració Daurats, torn lliure, per la persona que ha superat el procés d’estabilització mitjançant concurs de mèrits, corresponent a l’oferta d’ocupació pública en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal que contempla la Llei 20/2021, de 28 de desembre (DOGV 9347, 25.05.2022). [2023/5673]