DOGV Ofertes d'ocupació pública

15 maig 2023

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés a l’agrupació professional funcionarial, serveis de suport generals de l’Administració de la Generalitat, escala vigilant APF-01-03, convocatòria 27/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per al personal de l’Administració de la Generalitat [2023/4898]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l’elecció de destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos especialistes en l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat (agents mediambientals), C1-13, sector administració especial, convocatòria 43/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, i convocatòria 44/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4921]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen destins a les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala avaluació del medi ambient A1-27-03, sector administració especial, convocatòria 91/18, torn lliure general, i convocatòria 92/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4983]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior tècnic de l’administració del medi ambient de l’Administració de la Generalitat, escala avaluació del medi ambient A1-27-03, sector administració especial, convocatòria 91/18, torn lliure general, i convocatòria 92/18, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició, corresponent a l’oferta d’ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/4988]

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 6 d’abril de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es publica la relació definitiva de persones que han superat les proves selectives d’accés al cos superior de gestió en seguretat i salut en el treball de l’Administració de la Generalitat, A2-05, sector administració especial, convocatòria 77/18, torn lliure general i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització d’ocupació, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2017 i 2018, per a personal de l’Administració de la Generalitat. [2023/5007]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, del director general de Ciutat de les Arts i de les Ciències, SAU. per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura del lloc de treball número 236 de director directora de Gestió i Responsabilitat Social mitjançant un procediment de promoció interna per al personal propi de l’entitat i se li dona publicitat al resultat final i al nomenament. [2023/5180]

Edicte sobre la modificació de les bases específiques dels processos de selecció per a la provisió definitiva pel sistema de concurs oposició de diferents places incloses en l’oferta d’ocupació pública d’estabilització d’ocupació temporal. [2023/4640]

Anunci de la convocatòria i bases reguladores del procés selectiu per a cobrir, en propietat, una plaça d’administratiu o administrativa d’administració general vacant en la plantilla del personal funcionari. [2023/4669]

Anunci sobre l’aprovació de les bases específiques que han de regir la convocatòria i el procés de selecció d’una plaça de tècnic o tècnica d’Educació Infantil per estabilització d’ocupació, mitjançant el procediment de concurs de mèrits. [2023/4665]

Anunci de les bases i la convocatòria del procés per a la provisió en propietat de tres places d’agent de policia local. [2023/4656]

Anunci de la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria excepcional per a l’estabilització de l’ocupació temporal d’una plaça de conserge de biblioteca vacant en la plantilla municipal. [2023/4719]

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es fa pública la llista amb la persona aprovada en el procés selectiu per concurs del grup C (subgrup C1), sector d’administració especial, pel torn lliure, escala tècnica bàsica d’informàtica, convocat per la Resolució de 13 d’octubre de 2022 (BOE 28.10.2022).

[2023/4933]

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2023, del Vicerectorat d’Investigació de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal vinculat a la investigació d’aquest organisme (personal investigador predoctoral en formació). Projecte: «Development of Pb-free Perovskite Solar Cells» (CIGRIS/2022/122). [2023/5056]

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2023, de la directora del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació per la qual s’aprova la cobertura definitiva del lloc de treball núm. 13 tècnic o tècnica superior en restauració d’obra gràfica i material d’arxiu, torn lliure, per la persona que ha superat el procés d’estabilització mitjançant concurs de mèrits, corresponent a l’oferta d’ocupació pública en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal que contempla la Llei 20/2021, de 28 de desembre (DOGV 9347, 25.05.2022). [2023/5114]

RESOLUCIÓ d’11 de maig de 2023, de la directora del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, per la qual s’aprova la cobertura definitiva del lloc de treball número 31, tècnic o tècnica superior del Registre d’obres d’art i gestió de projectes internacionals, torn lliure, per la persona que ha superat el procés d’estabilització mitjançant concurs de mèrits, corresponent a l’oferta d’ocupació pública en el marc dels processos d’estabilització d’ocupació temporal que contempla la Llei 20/2021, de 28 de desembre (DOGV 9347, 25.05.2022). [2023/5151]