DOGV Ofertes d'ocupació pública

31 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Ajuntament de Castalla. Ampliació de l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2018. [2019/6999] (DIARI nº 8602, de 30.07.2019)

Ajuntament d’Albatera. Bases i convocatòria per a la provisió d’una plaça d’oficial de la policia local. [2019/6934] (DIARI nº 8602, de 30.07.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants de zelador o zeladora, Sentència número 1115/2017 (OPE2005), d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/7694] (DIARI nº 8602, de 30.07.2019)

RESOLUCIÓ de 24 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual es rectifica un error de la convocatòria de diverses places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral amb data d’11 de juliol de 2019. Referència 1520/19. [2019/7725] (DIARI nº 8602, de 30.07.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projectes adscrits al grup d’investigació Educació, Art i Societat (EDARSO). Codi 303. [2019/7659] (DIARI nº 8602, de 30.07.2019)

RESOLUCIÓ de 23 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d’una plaça de personal tècnic de suport a la investigació d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet. Projecte: «Inclusión social, traducción audiovisual y comunicación audiovisual (FFI-2016-76054-P)». Codi: 16I325. [2019/7660] (DIARI nº 8602, de 30.07.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places de personal docent i investigador contractat laboral, en la figura d’ajudant, per al curs acadèmic 2019-2020. [2019/7628] (DIARI nº 8602, de 30.07.2019)

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2019, de la Universitat Politècnica de València, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places de personal docent i investigador contractat laboral, en la figura de professor o professora ajudants doctors, per al curs acadèmic 2019/2020. [2019/7631] (DIARI nº 8602, de 30.07.2019)