DOGV Ofertes d'ocupació pública

17 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Presidència de la Generalitat, convocatòria número 38/2019. [2019/7195] (DIARI nº 8592, de 16.07.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l’INVASSAT (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball) convocatòria número 40/2019. [2019/7199] (DIARI nº 8592, de 16.07.2019)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 6/2018, de 4 d’abril, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 33/16, corresponent a les ofertes d’ocupació pública de 2015 i 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat (DOGV 8302, 24.05.2018). [2019/7101] (DIARI nº 8592, de 16.07.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, convocatòria número 39/2019. [2019/7198] (DIARI nº 8592, de 16.07.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, convocatòria número 41/2019. [2019/7200] (DIARI nº 8592, de 16.07.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocatòria número 42/2019. [2019/7201] (DIARI nº 8592, de 16.07.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 43/2019. [2019/7202] (DIARI nº 8592, de 16.07.2019)

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, convocatòria número 44/2019. [2019/7203] (DIARI nº 8592, de 16.07.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió pel torn lliure de facultatiu o facultativa especialista en pediatria d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/7006] (DIARI nº 8592, de 16.07.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió pel torn de promoció interna de facultatiu o facultativa especialista en pediatria d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució definitiva del concurs oposició. [2019/7009] (DIARI nº 8592, de 16.07.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Evaluación de variables de rendimiento en pala de pádel con sensores ópticos. CPI-19-253». [2019/7197] (DIARI nº 8592, de 16.07.2019)