DOGV Ofertes d'ocupació pública

10 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 26 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoquen concursos per a la provisió de places de professorat associat amb plaça assistencial en els centres sanitaris concertats amb la universitat per al curs 2019-2020. Convocatòria número 5. [2019/6848] (DIARI nº 8587, de 09.07.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superiors de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «UE_SRIC_Digital innovation skills helix in Health (DISH). CPI-19-232». [2019/6844] (DIARI nº 8587, de 09.07.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, del rector, per la qual es publica, actualitzada, la relació de llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat Politècnica de València. [2019/6860] (DIARI nº 8587, de 09.07.2019)

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Cátedra universitaria de aplicación de metodologías estadísticas, económicas y de aprendizaje automático para la detección de delitos financieros y blanqueo de capitales, Cátedra Deblanc. CPI-19-229». [2019/6880] (DIARI nº 8587, de 09.07.2019)

ORDRE JUS/626/2019, de 28 de maig, per la qual es convoca un procés selectiu per a l’ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en el cos nacional de mèdics forenses de l’Administració de justícia. [2019/6850] (DIARI nº 8587, de 09.07.2019)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 1/2019, de 10 de gener, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01, subalterna, torn lliure general i torn de persones amb diversitat funcional, convocatòria 42/16, corresponent a la oferta d’ocupació pública de 2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/6944] (DIARI nº 8587, de 09.07.2019)

CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 3/2019, de 8 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d’accés a l’escala APF-01-01 subaltern, torn promoció interna i torn promoció interna per a persones amb diversitat funcional, convocatòria 43/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2016, per al personal de l’Administració de la Generalitat. [2019/6948] (DIARI nº 8587, de 09.07.2019)

Ajuntament d’Alzira. Oferta d’ocupació pública per a 2019 (primera fase policia local). [2019/6483] (DIARI nº 8587, de 09.07.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de places de personal docent contractat de caràcter temporal per al curs 2019-2020. Convocatòria número 6. [2019/6915] (DIARI nº 8587, de 09.07.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 29 de maig de 2019, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoca, per a constituir-se, una borsa d’ocupació temporal en aplicació del Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d’ocupació temporal de personal expert docent i s’aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d’accions formatives en les quals participe el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per a les famílies professionals d’Informàtica i Comunicacions, Transport i Manteniment de Vehicles i Vidre i Ceràmica. [2019/6975] (DIARI nº 8587, de 09.07.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor júnior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Fire in the earth system: science & society (FIRELINKS). CPI-19-222». [2019/6879] (DIARI nº 8587, de 09.07.2019)

RESOLUCIÓ de 26 juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Silicon metasurfaces assited by nano-resonators for the interconnection of lighting systems (CIDEGENT/2018/005), CPI-19-231», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT) convocades per la Resolució de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/6843] (DIARI nº 8587, de 09.07.2019)

RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora en formació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Explorant la frontera de l’espai i el temps a la màxima resolució angular, (CIDEGENT/2018/021), CPI-19-239», a càrrec del Programa per al suport de persones investigadores amb talent (Pla GenT), convocades per la Resolució de 7 de maig de 2018 de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. [2019/6845] (DIARI nº 8587, de 09.07.2019)