DOGV Ofertes d'ocupació pública

24 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, del tribunal del concurs oposició pel torn d’accés lliure per a la provisió de vacants d’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa de la funció administrativa d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/7382] (DIARI nº 8597, de 23.07.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, del tribunal del concurs oposició pel torn de promoció interna per a la provisió de vacants d’auxiliar administratiu o auxiliar administrativa de la funció administrativa d’institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/7384] (DIARI nº 8597, de 23.07.2019)

RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2019, del rector, per la qual es publica definitivament el nom de la persona aspirant que ha superat les proves selectives d’accés al grup A, subgrup A1, sector d’administració especial, categoria o escala tècnica superior de prevenció de riscos laborals, pel sistema de concurs oposició. Codi: 2018/P/FC/C/4. [2019/7323] (DIARI nº 8597, de 23.07.2019)

RESOLUCIÓ de 16 de juliol de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es publica la relació definitiva de persones aspirants aprovades en les proves selectives per a l’ingrés en l’escala tècnica, per a ocupar llocs de l’itinerari professional d’administració especial investigació, en l’Oficina de Gestió de Projectes Internacionals (OGPI) - Projectes Internacionals de Transferència en Gestió Universitària del Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia, pel sistema general d’accés lliure. Referència A02/18. [2019/7313] (DIARI nº 8597, de 23.07.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’11 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Convenio de colaboración para el diseño, el desarrollo técnico, el seguimiento y la coordinación y comunicación del laboratorio territorial del empleo», en el marc del Pla Avalem Territori 2019. CPI-19-263». [2019/7461] (DIARI nº 8597, de 23.07.2019)