DOGV Ofertes d'ocupació pública

16 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2019, del director general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària, per la qual es convoca l’ampliació de la bossa d’ocupació temporal de la categoria d’infermer i infermera. [2019/7148] (DIARI nº 8591, de 15.07.2019)

RESOLUCIÓ d’11 de juliol de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoquen a concurs places de personal docent i investigador en règim de contractació laboral per al curs 2019/2020. [2019/7126] (DIARI nº 8591, de 15.07.2019)

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 20 de juny de 2019, de la Universitat d’Alacant, per la qual es convoca concurs d’accés a una plaça de cossos de funcionaris i funcionàries docents universitaris pel sistema de promoció interna. [2019/7136] (DIARI nº 8591, de 15.07.2019)

RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de treball número 2516, cap del Servei de Prevenció i Medi Ambient d’aquesta universitat. [2019/7033] (DIARI nº 8591, de 15.07.2019)

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2019, de la Universitat Miguel Hernández, per la qual es disposa la publicació de l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019 de places de cossos docents universitaris i de professorat contractat doctor. [2019/7085] (DIARI nº 8591, de 15.07.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Therapeutic prevention textile: I+D de prevención de patologías asociadas al miembro inferior mediante textil terapéutico. CPI-19-249». [2019/7053] (DIARI nº 8591, de 15.07.2019)

RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjà de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Therapeutic prevention textile: I+D de prevención de patologías asociadas al miembro inferior mediante textil terapéutico. CPI-19-250». [2019/7054] (DIARI nº 8591, de 15.07.2019)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica superior de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Tactile feedback enriched virtual interaction through virtual reality and beyond (TACTILITY). CPI-19-251». [2019/7055] (DIARI nº 8591, de 15.07.2019)

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 9 de juliol de 2019, del Vicerectorat d’Investigació i Transferència, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d’una borsa de treball de personal investigador d’aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Grup d’investigació «Química de l’Estat Sòlid», codi 019, de la Universitat Jaume I. [2019/7076] (DIARI nº 8591, de 15.07.2019)

RESOLUCIÓ de 8 de juliol de 2019, del rector, per la qual es convoca un concurs per a la provisió de llocs de treball vacants del grup C, subgrup C1, sector d’administració general, escala administrativa (nivell 17), amb destinació en la Universitat Politècnica de València. Codi: 2019/P/FC/CM/5. [2019/7073] (DIARI nº 8591, de 15.07.2019)