DOGV Ofertes d'ocupació pública

08 juliol 2019

Ofertes d’ocupació pública al DOGV

RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2019, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aprova la classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per al curs 2017-2018. [2019/6780] (DIARI nº 8585, de 05.07.2019)

Convocatòria d’un procés abreujat de caràcter públic obert a funcionaris i funcionàries de carrera al servei de les administracions públiques per a la provisió temporal del lloc de treball de tècnic o tècnica superior d’administració parlamentària, número 4406, adscrit al Departament de Gestió de Personal de l’Àrea Administrativa Parlamentària. [2019/6771] (DIARI nº 8585, de 05.07.2019)

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, del Rectorat, per la qual es convoca concurs públic per a la provisió de les places de promoció interna, al cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat. Convocatòria 138/2019. [2019/6603] (DIARI nº 8585, de 05.07.2019)

RESOLUCIÓ de 19 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctor d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Molecule-Induced control over 2D materials (MOL-2D). CPI-19-223». [2019/6728] (DIARI nº 8585, de 05.07.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Perovskite thin-film photovoltaics (PERTPV). CPI-19-224». [2019/6729] (DIARI nº 8585, de 05.07.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora no doctors d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Hetero-structures for efficient luminescent devices (HELD). CPI-19-225». [2019/6731] (DIARI nº 8585, de 05.07.2019)

RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça d’investigador o investigadora doctor sènior d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Perovskite thin-film photovoltaics (PERTPV). CPI-16-226». [2019/6732] (DIARI nº 8585, de 05.07.2019)

RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2019, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral temporal. Projecte: «Estudio científico de la simbiótica ubicada en EDAR de Quart de Poblet. CPI-19-252», a càrrec del Programa d’ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte d’investigació o de transferència tecnològica. (APOTIP/2017/019). [2019/6733] (DIARI nº 8585, de 05.07.2019)

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2019, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es modifica la composició de la comissió de valoració del concurs general número 29/19, per a la provisió de llocs de treball, de naturalesa funcionarial d’administració especial, de direcció, direccions de secció i altres llocs amb rang de direcció, dels centres de serveis socials de l’Administració de la Generalitat. [2019/6791] (DIARI nº 8585, de 05.07.2019)

RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2019, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen nous membres dels órgans de selecció que han de jutjar el procediment selectiu per a l’ingrés i l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, convocat per Ordre 7/2019, de 28 de febrer. [2019/6821] (DIARI nº 8585, de 05.07.2019)